Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt voor het kalenderjaar 2014 vastgesteld op 1,75%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2014.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 26 november 2013

Voorzitter Raad van Bestuur, B.J. Bruins

TOELICHTING

WW-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen voor rekening van de sectorfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de premie voor de vrijwillige werkloosheidsverzekering vast. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld en is wettelijk gemaximeerd op het percentage voor de verplicht verzekerden.

Voorzitter Raad van Bestuur, B.J. Bruins

Naar boven