Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt voor het kalenderjaar 2014 vastgesteld op 9,95%.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor het kalenderjaar 2014 vastgesteld op 8,80%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 26 november 2013

Voorzitter Raad van Bestuur, B.J. Bruins

TOELICHTING

De vrijwillige Ziektewet-uitkeringen komen vanaf 2014 voor rekening van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. De premies vrijwillige verzekering Ziektewet worden door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgesteld. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld.

Voorzitter Raad van Bestuur, B.J. Bruins

Naar boven