Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 35213Vergunningen

Maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Rijkswaterstaat

BEKENDMAKING BESLUIT

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 10 december 2013, onder nummer RWS-2013/62511, een besluit genomen op grond van een verzoek van DWA te Bodegraven namens de gemeente Deventer ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer en maakt ter voldoening aan artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit, het volgende bekend.

Het verzoek van de gemeente Deventer heeft betrekking op het lozen van koelwater op de IJssel, afkomstig van de geplande nieuwbouw van het stadskantoor van de gemeente Deventer, gelegen aan de grote Kerkhof te Deventer. Ten aanzien van deze activiteit is een maatwerk-voorschrift vastgesteld.

Terinzagelegging

Het verzoek, het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 ter inzage bij:

  • 1. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling NOVV, Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur;

  • 2. de gemeente Deventer, Publiekszaken, op maandag, woensdag en op vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur, op dinsdag van 9.30 uur tot 14.00 uur en op vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging een bezwaarschrift indienen onder vermelding van Wtw 15573 bij de Minister van Infrastructuur en Milieu, p/a de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 9070, 6800 ED Arnhem.

Voorlopige voorziening

Indien tegen een besluit bezwaar is gemaakt en als onverwijlde spoed dat vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijk verzoek dient samen met een afschrift van het bezwaarschrift te worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken tijdens kantooruren wenden tot Rijkswaterstaat Oost-Nederland, telefonisch bereikbaar via nummer 026 – 368 87 02.

Arnhem, 10 december 2013.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, C. Jol