Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 35203Vergunningen

Aanleggen van een kade aan de zuidkant van de N280 (de provinciale weg tussen Roermond en Weert), het versterken van het talud van de N280 en het aanleggen van pipingmaatregelen nabij de Kanaalweg, Rijkswaterstaat

BEKENDMAKING

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

Bij besluit van 16 december 2013, RWS-2013/60339 (WTW13784), is een Projectplan in de zin van artikel 5.4 van de Waterwet vastgesteld.

Het betreft een Projectplan in het kader van het project Retentiebekken Lateraalkanaal West (LKW).

De werkzaamheden zijn onderdeel van het afronden van het project, te weten het aanleggen van een kade aan de zuidkant van de N280 (de provinciale weg tussen Roermond en Weert), het versterken van het talud van de N280 en het aanleggen van pipingmaatregelen nabij de Kanaalweg.

Terinzagelegging

Het besluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 16 december 2013, voor een periode van zes weken, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur (na telefonische afspraak) ter inzage op het adres:

  • Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Céramique 125, 6221 KV Maastricht.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien ik met een dergelijk verzoek instem, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zend ik het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener zijn woonplaats heeft. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op het Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in hun bezwaarschrift gemotiveerd moeten aangeven welke bezwaargronden worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen bezwaar-gronden meer worden aangevoerd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Secretariaat van de afdeling Vergunningverlening, telefoon 043 – 329 41 46.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd van de afdeling Vergunningverlening, T.L.B. du Chatinier