Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 35157Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 december 2013, nr. WJZ/13202111, houdende wijziging van de Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2014 in verband met enkele technische aanpassingen

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2014 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. In de eerste tabel, derde kolom, vijfde rij, waar de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling 2008 voor 2014 wordt vastgesteld, voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, wordt ‘€ 0,096 per kWh’ vervangen door: € 0,093 per kWh.

 • b. In de tweede tabel, derde kolom, zevende rij, waar de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling 2009 voor 2014 wordt vastgesteld, voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, wordt ‘€ 0,096 per kWh’ vervangen door: € 0,093 per kWh.

 • c. In de derde tabel, derde kolom, zevende rij, waar de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling 2010 voor 2014 wordt vastgesteld, voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, wordt ‘€ 0,096 per kWh’ vervangen door: € 0,093 per kWh.

 • d. In de vierde tabel, derde kolom, derde rij, waar de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de regeling 2011 voor 2014 wordt vastgesteld, voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, wordt ‘€ 0,096 per kWh’ vervangen door: € 0,093 per kWh.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • a. In de eerste tabel, derde kolom, zevende rij, waar de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in artikel 96, eerste lid, van de regeling 2012 voor 2014 wordt vastgesteld, voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, wordt ‘€ 10,9 per GJ’ vervangen door: € 10,5 per GJ.

 • b. In de tweede tabel, derde kolom, zesde rij, waar de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de regeling 2013 voor 2014 wordt vastgesteld, voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, wordt ‘€ 10,9 per GJ’ vervangen door: € 10,5 per GJ.

 • c. In de tweede tabel, derde kolom, vijftiende rij, waar de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, onderdelen a en b, van de regeling 2013 voor 2014 wordt vastgesteld, voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, wordt ‘€ 10,0 per GJ’ vervangen door: € 5,9 per GJ.

 • d. In de tweede tabel, derde kolom, achttiende rij, waar de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in artikel 80, eerste lid, onderdeel e, van de regeling 2013 voor 2014 wordt vastgesteld, voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, wordt ‘€ 14,4 per GJ’ vervangen door: € 11,1 per GJ.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

1. Algemeen

Deze regeling ziet op een wijziging van de Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2014. Abusievelijk zijn er twee bedragen opgenomen in de regeling, waar een ander bedrag opgenomen had moeten worden, waardoor een wijziging benodigd is. Het betreft de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in de volgende artikelen in artikel 5:

 • Artikel 78, eerste lid, onderdelen a en b van de regeling 2013;

 • Artikel 80, eerste lid, onderdeel e van de regeling 2013.

Daarnaast was er gerekend met de AVI factor 54% voor 2013. Deze factor, die het % biogeen materiaal in huishoudelijk afval weergeeft, wordt jaarlijks vastgesteld op basis van artikel 14, lid 2 van de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit. Na vaststelling van de regeling voor de bevoorschotting 2014, hetgeen vóór 1 november diende te gebeuren, is de factor voor 2014 bepaald op 56%. Daarom worden de correctiebedragen op dit punt geactualiseerd. Het betreft de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in de volgende artikelen in artikel 2:

 • Artikel 15, eerste lid van de regeling 2008;

 • Artikel 15, eerste lid van de regeling 2009;

 • Artikel 15, eerste lid van de regeling 2010;

 • Artikel 4, eerste lid van de regeling 2011.

en de volgende artikelen in artikel 5:

 • Artikel 96, eerste lid van de regeling 2012;

 • Artikel 66, eerste lid van de regeling 2013.

2. Regeldruk en vaste verandermomenten

Aan deze regeling zijn geen administratieve lasten of nalevingskosten verbonden. Aangezien deze regeling een reparatieregeling betreft wordt afgeweken van het beleid inzake vaste verandermomenten.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.