Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
De Nederlandsche BankStaatscourant 2013, 35140Besluiten van algemene strekking

Regeling van De Nederlandsche Bank NV van 9 december 2013 houdende wijziging van de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen (Wijzigingsregeling informatieverstrekking pensioenfondsen 2013)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Gelet op artikel 32 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen wordt gewijzigd als volgt:

Bijlage 1 van de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen wordt gewijzigd zoals weergegeven in de bijlage.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt per 1 januari 2014 in werking. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De gewijzigde Bijlage 1 van de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen is te raadplegen via de website van DNB (www.dnb.nl).

Amsterdam, 9 december 2013,

De Nederlandsche Bank NV, A.J. Kellermann, directeur.

BIJLAGE 1

Bijlage 1 bij de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen wordt als volgt gewijzigd. De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op (enkele formulieren uit) de volgende formulierensets:

 • FTK Jaarstaten (J101 t/m J903)

 • FTK Kwartaalstaten Beleggingen (K101 t/m K205)

Het betreft de volgende wijzigingen in de FTK Jaarstaten:

 • i) Op de J201 is de mogelijkheid tot het toevoegen van het accountantsverslag en het actuarieel verslag toegevoegd.

 • ii) Op J403 is de keuze Systematiek van gedempte premie (vaste rente of verwacht rendement) uitgesplitst naar Systematiek van gedempte premie (voortschrijdend gemiddeld rendement) en Systematiek van gedempte premie (verwacht toekomstig rendement).

 • iii) Op J403 zijn vragen over de premiedekkingsgraad toegevoegd.

 • iv) Op J403 zijn vragen over de premie voor inhaalpensioen toegevoegd.

 • v) Op J403 is een uitsplitsing van de actuarieel benodigde premie in zeven vaste rubrieken toegevoegd.

 • vi) Op J403 is de uitsplitsing van de premie voor risico deelnemer en verplichtingen onder garantiecontract uitgebreid.

 • vii) Op J403 zijn diverse toelichtingenvelden toegevoegd.

 • viii) Op J403 zijn met betrekking tot de feitelijk overeengekomen premie vragen gewijzigd en toegevoegd.

 • ix) Op J403 zijn vragen over het reglementaire opbouwpercentage gewijzigd en toegevoegd.

 • x) Op J403 zijn vragen over de karakteristieken van premiesystematiek toegevoegd.

 • xi) J502 is uitgebreid met onderliggende berekeningen van het vereist eigen vermogen in de evenwichtssituatie voor de feitelijke en de strategische beleggingsmix, en met de initiële schokken op basis van de strategische beleggingsmix.

 • xii) Op J502 zijn de onderdelen van S1 renterisico verder uitgesplitst.

 • xiii) Op J502 is de modified duration van de vastrentende waarden inclusief derivaten toegevoegd.

 • xiv) Op J502 is de modified duration van de totale beleggingen toegevoegd.

 • xv) Op J502 is een toelichtingenveld bij overig risico (S7) toegevoegd.

 • xvi) Op J606 is de mogelijkheid een toelichting of voorbehoud per wetsartikel te geven toegevoegd.

In de rapportageset FTK Kwartaalstaten Beleggingen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • i) Op K101 is de uitsplitsing van het feitelijk en strategisch vereist eigen vermogen naar de onderliggende risico’s toegevoegd.

 • ii) Op K203 is een kolom met de spread duration per rating categorie toegevoegd.

Tabel met overzicht van de gewijzigde modellen

Toegevoegd:

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

FTK Jaarstaten

J201, Vraag 2.1 Bijlage verslag waarmerkend accountant

Jaarlijks

6 maanden

J201, Vraag 3.1 Bijlage verslag waarmerkend actuaris

Jaarlijks

6 maanden

J201, Vraag 4.1 Bijlage verslag adviserend actuaris

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vraag 2.1 Keuzemogelijkheden Systematiek van gedempte premie (voortschrijdend gemiddeld rendement) en Systematiek van gedempte premie (verwacht toekomstig rendement)

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vraag 3.8 Opslag voor risicopremies

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vraag 3.11 Overige premiecomponenten

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vraag 3.16 Overige premiecomponenten

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vragen 3.19.1 t/m 3.19.10 Uitsplitsing actuarieel benodigde premie

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vragen 5.4.1 t/m 5.9 Feitelijk overeengekomen premie

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vragen 5.10 t/m 5.14 Reglementair opbouwpercentage

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vragen 5.15 t/m 5.16 Karakteristieken premiesystematiek

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vragen 7.1 t/m 7.5 Premie voor regeling voor inhaalpensioen

Jaarlijks

6 maanden

J403, Vragen 8.1 t/m 8.6 Premiedekkingsgraad

Jaarlijks

6 maanden

J502, Kolommen Feitelijk: evenwicht en Strategisch: initieel en evenwicht

Jaarlijks

6 maanden

J502, Vragen 1.1 t/m 1.7 S1 renterisico

Jaarlijks

6 maanden

J502, Vraag 9.3 Modified duration vastrentende waarden (inclusief derivaten)

Jaarlijks

6 maanden

J502, Vraag 9.5 Modified duration totaal beleggingen

Jaarlijks

6 maanden

J606, Vragen 3.2.1 t/m 3.2.16 Toelichting bij de verklaring

Jaarlijks

6 maanden

J606, Vragen 3.4.1 t/m 3.4.16 Voorbehoud bij de verklaring

Jaarlijks

6 maanden

FTK Kwartaalstaten beleggingen

K101, Vragen 3.1 t/m 3.11 Toetswaarde solvabiliteit

Kwartaal

30 werkdagen

K203, Kolom spread duration

Kwartaal

30 werkdagen

Alle modellen zijn te raadplegen via de website van DNB (www.dnb.nl/statistiek/eline-DNB).

De Nederlandsche Bank NV, A.J. Kellermann, directeur.

TOELICHTING

1. Algemeen

De modellen van alle FTK Verslagstaten zijn gepubliceerd op de e-Line DNB website van De Nederlandsche Bank. Tevens worden de aanwijzingen behorende bij de FTK Verslagstaten aangepast conform de nieuwe modellen.

2. Gevolgen van de regeling

De wijzigingen hebben gevolgen voor alle onder toezicht staande pensioenfondsen.

3. Toelichting op de wijzigingen

De wijzigingen betreffen inhoudelijke aanpassingen van jaar- en kwartaalstaten. Deze dienen ter versterking van het prudentiële toezicht, dat op grond van de Pensioenwet en de Wet voor beroepspensioenfondsen opgedragen is aan De Nederlandsche Bank NV.

De Nederlandsche Bank NV, A.J. Kellermann, directeur.