Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2013, 35108Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Financiën van 9 december 2013, kenmerk: FM 2013/2200 M, tot wijziging van de Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders in verband met de implementatie van richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326) en richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) (Regeling tot wijziging van de Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders)

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 1:24, vierde lid, 1:51e, 1:65, zesde lid, 1:69, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

richtlijn kapitaalvereisten:

richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176);

richtlijn verzekeraars in een verzekeringsgroep:

richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen in een verzekerings- of herverzekeringsgroep (PbEG L 330);

verordening 1093/2010:

verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese bankenautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

verordening 1094/2010:

verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

wet:

Wet op het financieel toezicht.

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

De Nederlandsche Bank neemt bij de uitvoering van haar taak op grond van de wet de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen in acht.

Tabel 1. Taakuitoefening Nederlandsche Bank
 

Relevante richtlijnbepalingen:

Korte omschrijving:

Banken en beleggingsondernemingen

Richtlijn kapitaalvereisten

art. 71, eerste en tweede lid

Melding van inbreuken

art. 77, eerste tot en met derde lid

Bevorderen van gebruik interne ratingbenadering

art. 99

Programma voor onderzoek door de toezichthouder

art. 101, tweede en vijfde lid, laatste alinea

Doorlopende toetsing van de toelating om interne benaderingen te hanteren

art. 103, eerste lid

Toepassing van toezichtmaatregelen op banken en beleggingsondernemingen met vergelijkbare risicoprofielen

art. 104, derde lid

Onderzoek passend niveau eigen vermogen

art. 105

Specifieke liquiditeitsvereisten

art. 110, eerste lid

Toepassing toetsings- en evaluatieproces en toezichtsmaatregelen

art. 133, zestiende en achttiende lid

Aankondiging systeemrisicobuffer en hoogte van die buffer

art. 137, tweede lid

Bekendmaking contracyclische bufferpercentage

art. 143, eerste en tweede lid

Openbaarmaking algemene informatie door toezichthouders

art. 144

Openbaarmaking specifieke informatie door toezichthouders

Financiële conglomeraten

Richtlijn financiële conglomeraten

art. 3, negende lid

Beoordelen ontheffingen en evaluatie indicatoren en risicobeoordelingen fico’s

art. 11, vierde lid, tweede alinea

Opstellen coördinatieregeling en deelname aan college

C

Artikel 2 wordt volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘de Wet op het financieel toezicht’ vervangen door: de wet.

2. In het opschrift van tabel 1 wordt ‘Tabel 1’ vervangen door: Tabel 2.

3. Het onderdeel Banken wordt vervangen door:

Banken en beleggingsondernemingen

Richtlijn kapitaalvereisten

art. 20, eerste, derde en vijfde lid

Informatie inzake governance, verlening en intrekking van een vergunning (banken)

art. 37

Informatie inzake weigeren van opening bijkantoor en van wijziging werkzaamheden (banken)

art. 41, tweede lid

Verzoek om bijstand EBA (banken)

art. 43, vijfde lid

Informatie over voorzorgsmaatregelen en verzoek om bijstand EBA (banken)

art. 47, tweede lid

Informatie inzake verlening vergunning bijkantoren derdelandbanken

art. 50, tweede tot en met vijfde lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting inzake liquiditeit en verzoek bijstand EBA

art. 52, derde lid

Informatie-uitwisseling inzake controles op bijkantoren

art. 57, vijfde lid

Informatie aan EBA inzake informatie-uitwisseling

art. 69, eerste tot en met derde lid

Informatie-uitwisseling inzake sancties

art. 75, eerste en derde lid

Informatie inzake beloningsbeleid

art. 103, tweede lid

Informatie aan EBA over toepassing van toezichtmaatregelen op banken en beleggingsondernemingen met vergelijkbare risicoprofielen

art. 107, eerste lid

Informatie aan EBA over toetsingen en evaluaties door toezichthouders

art. 120, derde lid

Informatie over de toepassing van bepalingen van deze richtlijn op een gemengde financiële holding

art. 131, zevende lid

Informatie over systeemrelevantiebuffers

art. 133, elfde tot en met veertiende lid

Informatie-uitwisseling en vaststelling inzake systeemrisicobufferpercentage

4. Het onderdeel Financiële conglomeraten wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘art. 4, eerste lid, derde alinea’ wordt vervangen door: art. 4, eerste lid.

b. Na ‘art. 10, eerste lid’ en de daarbij behorende korte omschrijving wordt ingevoegd:

 

art. 11, vierde lid, eerste alinea

Samenwerking via colleges

c. ‘art. 12, eerste lid’ en de daarbij behorende korte omschrijving wordt vervangen door:

 

art. 12, eerste en tweede lid

Algemene samenwerkings- en informatie-uitwisselingsverplichting

5. Na het onderdeel Instellingen voor collectieve belegging in effecten wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Verzekeraars in een verzekeringsgroep

Richtlijn verzekeraars in een verzekeringsgroep

art. 2 bis, derde lid

Informatie aan EBA en EIOPA over de toepassing van artikel 2 bis, eerste en tweede lid, van de richtlijn

D

In artikel 3 wordt in het opschrift van tabel 2 ‘Tabel 2’ vervangen door: Tabel 3.

E

In artikel 4 wordt ‘de artikelen 2 en 3’ vervangen door: de artikelen 1a, 2 en 3.

F

In artikel 5 wordt ‘de artikelen 1:51e en 1:65, zesde lid, van de Wet op het financieel toezicht’ vervangen door: de artikelen 1:24, vierde lid, 1:51e en 1:65, zesde lid, van de wet.

G

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling hangt samen met de implementatie van de richtlijn financiële conglomeraten (fico I)1 en de richtlijn kapitaalvereisten2 en strekt tot wijziging van de Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders. Met de regeling worden de bepalingen over taakuitoefening en samenwerking door de toezichthouders uit de richtlijn fico I en de richtlijn kapitaalvereisten geïmplementeerd.

De richtlijn fico I wijzigt vier richtlijnen, te weten de richtlijn financiële conglomeraten3, de richtlijn verzekeraars in een verzekeringsgroep4, de richtlijn solvabiliteit II5 en de herziene richtlijn banken6. Alleen de relevante bepalingen in de richtlijn financiële conglomeraten en de richtlijn verzekeraars in een verzekeringsgroep hebben tot aanpassing in deze regeling geleid. De herziene richtlijn banken is per 1 januari 2014 ingetrokken en is daarom niet meer in deze regeling meegenomen. De richtlijn solvabiliteit II zal op een later tijdstip in werking treden, naar verwachting op 1 januari 2016. De bepalingen in die richtlijn die gevolgen hebben voor de Regeling grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders zullen daarom op een later tijdtip worden geïmplementeerd.

Artikelsgewijs

Artikel I

A

In onderdeel A is artikel 1 opnieuw vastgesteld. Dit artikel bevat thans alleen nog de definities die niet in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voorkomen. Het gaat dan om de definities van twee richtlijnen en twee verordeningen.

B

Artikel 1a is gebaseerd op artikel 1:24, vierde lid, van de Wft. In de bij dit artikel behorende tabel 1 zijn de uit de richtlijn kapitaalvereisten en de richtlijn financiële conglomeraten afkomstige artikelen opgenomen die van belang zijn voor de wijze waarop de Nederlandsche Bank haar taak uitoefent.

C

In tabel 2 (nieuw) is het onderdeel Banken vervangen, omdat de herziene richtlijn banken met ingang van 1 januari 2014 is ingetrokken door de richtlijn kapitaalvereisten. In het nieuwe onderdeel Banken en beleggingsondernemingen zijn de verplichtingen van de toezichthouders tot informatie-uitwisseling en samenwerking geïmplementeerd die voortvloeien uit laatstgenoemde richtlijn. Ook de richtlijn fico I bevat dergelijke verplichtingen, waardoor het onderdeel Financiële conglomeraten moest worden aangepast en het onderdeel Verzekeraars in een verzekeringsgroep moest worden toegevoegd.

D

Vanwege het invoegen van een nieuwe tabel 1 is in artikel 3 de tabel vernummerd.

E tot en met G

De toevoeging van het nieuwe artikel 1a noopte tot enkele aanvullende aanpassingen. Onderdeel E wijzigt artikel 4, waardoor ingevolge het gewijzigde artikel 4 dat artikel ook van toepassing is op wijzigingen van de in het nieuwe artikel 1a genoemde richtlijnbepalingen. Voorts zijn de in artikel 5 genoemde grondslagen aangevuld met artikel 1:24, vierde lid, van de Wft als gevolg van de invoeging van artikel 1a (onderdeel F). Tot slot is in onderdeel G de citeertitel van de regeling aangepast, aangezien deze niet meer uitsluitend betrekking heeft op grensoverschrijdende samenwerking, maar ook op de taakuitoefening van de toezichthouders.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem.


X Noot
1

Richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (PbEU 2011, L 326).

X Noot
2

Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176).

X Noot
3

Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat (PbEU 2003, L 35).

X Noot
4

Richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen in een verzekerings- of herverzekeringsgroep (PbEG 1998, L 330).

X Noot
5

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PbEU 2009, L 335).

X Noot
6

Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEU 2006, L 177).