Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2013, kenmerk 174943-113838-DMO houdende wijziging van de Regeling maatschappelijke ondersteuning in verband met het vaststellen van het mantelzorgcompliment 2014

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6g komt te luiden:

Artikel 6g

De uitkering bedraagt voor het jaar 2014 € 200.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn.

TOELICHTING

In artikel 6g van de Regeling maatschappelijke ondersteuning is de hoogte van de uitkering aan mantelzorgers geregeld, het zogenaamde mantelzorgcompliment. De hoogte van deze uitkering wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor het jaar 2014 wederom € 200.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn.

Naar boven