Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2013, 2013-0000169800, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) in verband met de verlenging van de aanvraagtijdvakken voor Actie A en Actie E en de openstelling van een nieuw aanvraagtijdvak voor Actie B van Bijlage 1

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) wordt als volgt gewijzigd:

A

In de eerste volzin van artikel 6, eerste lid, vervalt: ‘gelegen in de jaren 2007 t/m 2013’ .

B

Bijlage 1. Specifieke bepalingen voor subsidie aanvragen per actie wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel A3. wordt ’31 december 2013, 17.00 uur’ vervangen door: 30 juni 2014, 17.00 uur.

2. In artikel B2. wordt ‘het aanvraagtijdvak van 1 oktober, 09.00 uur, tot en met 31 oktober, 17.00 uur’ vervangen door: het aanvraagtijdvak van 16 december, 09.00 uur, tot en met 31 december, 17.00 uur.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, wordt aan artikel B3. een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. voor aanvragen, ingediend in 2013: € 2.000.000,–.

4. In Artikel E14. wordt ’31 december 2013, 17.00 uur’ vervangen door: 30 juni 2014, 17.00 uur.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2013

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma.

TOELICHTING

Op basis van de meest recente prognoses resteert van het ESF-programma 2007–2013 een kleine onderuitputting. De precieze omvang ervan staat nog niet vast. Om tijdig de mogelijkheid te creëren deze onderuitputting weg te werken is het wenselijk de looptijd van Actie A (re-integratie door gemeenten) en E (Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren) te verlengen en een extra ronde Actie B (re-integratie ex-gedetineerden) voor te bereiden.

De wijzigingen worden hieronder per actie toegelicht.

Wijzigingen in Actie A (re-integratie door gemeenten)

Het aanvraagtijdvak voor Actie A is verlengd van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014. Op dit moment resteert nog een budget van € 1,4 miljoen voor deze Actie. Via de verlenging wordt zeker gesteld dat er voldoende tijd is dit bedrag weg te zetten. Bovendien kan er, mocht er meer budget vrijvallen, op een later moment worden besloten het subsidieplafond van deze Actie te verhogen.

Wijzigingen in Actie B (re-integratie ex-gedetineerden)

Voor Actie B wordt nog dit jaar een nieuw aanvraagtijdvak geopend. Het subsidieplafond wordt vooralsnog op € 2 miljoen gesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie kan per 1 januari 2014 met een nieuw ESF-project starten. Mocht er begin volgend jaar meer budget vrijvallen, dan kan ook hier het plafond worden opgehoogd.

Wijzigingen in Actie E (Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren)

Het aanvraagtijdvak voor Actie E2 wordt verlengd van 31 december 2013 tot en met 30 juni 2014. Op dit moment resteert nog een budget van € 2 miljoen voor deze Actie. Via de verlenging wordt zeker gesteld dat er voldoende tijd is dit bedrag weg te zetten.

In geval door deze verlengingen met de aangevraagde subsidies toch de hoogte van de vast gestelde subsidieplafonds wordt bereikt, geldt voor al deze acties op grond van artikel 9, eerste lid, van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), dat de subsidieaanvragen door de minister worden afgehandeld in volgorde van het tijdstip van ontvangst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

De Staatssecretaris van Sociale Zakenen Werkgelegenheid, J. Klijnsma.

Naar boven