Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2013, 3474Ruimtelijke plannen

Logo Langedijk
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen in Langedijk’, Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat met ingang van 12 februari 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Bedrijventerreinen in Langedijk”.

Het plangebied van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen in Langedijk betreft

de gronden binnen de bedrijventerreinen Breekland I, De Mossel, De

Wuyver en Zuiderdel en een deel van de bedrijvigheid op het Veilingterrein.

Het plan ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude;

  • de openbare bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude;

  • het Behouden Huys, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel en

  • Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras.

Ook is het ontwerp-bestemmingsplan vanaf genoemde datum te raadplegen via internet op www.gemeentelangedijk.nl (via het menu: Leven in Langedijk – Bouwen – Bestemmingsplannen) of via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0416.BPBTLangedijk2012-on01).

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze dient u vóór het einde van de ter inzage termijn contact op te nemen met mevrouw M. de Jager van de afdeling Beleid en Projecten voor het maken van een afspraak.

Langedijk, 11 februari 2013

Burgemeester en wethouders van Langedijk