Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2013, 3472Ruimtelijke plannen

Logo Langedijk
Ontwerpbestemmingsplan ‘Broek op Langedijk’, Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat met ingang van 12 februari 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Broek op langedijk”

Het plangebied betreft op hoofdlijnen het stedelijk gebied van het dorp Broek op Langedijk. Het plangebied omvat de percelen aan het lint Dorpsstraat (vanaf nummer 225) en Voorburggracht die in het zuiden overgaan in de Dijk. Een aantal recentere woonwijken ten westen van het lint die in het westen en zuiden worden begrensd door de Westelijke Randweg, vallen ook binnen het plangebied. Het winkelcentrum, het oosterdelgebied, bestemmingsplan Oxhoofdpad en het bedrijventerrein worden niet in dit bestemmingsplan opgenomen. Hiervoor zijn aparte bestemmingsplannen gemaakt.

Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan zijn de voorschriften van de vigerende plannen leidend geweest, aangevuld met het beleid dat de laatste jaren op gemeenteniveau op concrete onderwerpen is geformuleerd. In aanvulling op de ontwikkelingen in het voorontwerp-bestemmingsplan zijn wij bereid drie ontwikkelingen mogelijk te maken. Het betreft de bouw van twee woningen aan het Eilandpad tussen nr 2 en 6, de mogelijkheid voor de bouw van een woning tegenover Broeckerhoek 2a te Sint Pancras, en de realisatie van een woongebouw aan de Dorpsstraat 99-101 met bijbehorende parkeergelegenheid aan de Dorpsstraat 105 te Broek op Langedijk.

Het plan ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude;

  • de openbare bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude;

  • het Behouden Huys, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel en

  • Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras.

Ook is het ontwerp-bestemmingsplan vanaf genoemde datum te raadplegen via internet op www.gemeentelangedijk.nl (via het menu: Leven in Langedijk – Bouwen – Bestemmingsplannen) of via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0416.BPBTLangedijk2012-on01).

Gedurende de ter inzagetermijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG Noord-Scharwoude. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze dient u vóór het einde van de ter inzagetermijn contact op te nemen met mevrouw M. Smit van de afdeling Beleid en Projecten voor het maken van een afspraak.

Langedijk, 11 februari 2013

Burgemeester en wethouders van Langedijk