Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 34718Vergunningen

Kennisgeving in het kader van het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, Rijkswaterstaat

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A15 Maasvlakte – Vaanplein is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van A-Lanes A15 Mobility v.o.f. om een vergunning op grond van artikel 15 van het Metroreglement.

Het ontwerpbesluit is op 4 december 2013, kenmerk 177-2013-9-FV-5102965, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, afgegeven door de algemeen directeur van RET N.V. ten behoeve van het maken, hebben, onderhouden, vernieuwen en wijzigen van grond en asfalteringswerkzaamheden en de aanleg van het verkeersmanagementsysteem (kabels en leidingen, openbare verlichting en portalen) onder, nabij en langs het metroviaduct op het knooppunt Benelux in de gemeente Rotterdam.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 december 2013 tot en met 22 januari 2014 ter inzage op het kantoor van RET N.V. Bezoekadres: Vasteland 80, 3011 BN Rotterdam, telefoon 010 – 447 53 35. Contactpersoon is de heer F. Verburg. Openingstijden op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 12 december 2013 tot en met 22 januari 2014 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij RET N.V., Postbus 112, 3000 AC Rotterdam.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot de heer F. Verburg van RET N.V., telefoon 010 – 447 53 35.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven