Logo Blaricum
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp en reactieve aanwijzing provincie’, Blaricum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad van Blaricum op 15 oktober 2013 het bestemmingsplan `Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp’ (NL.IMRO.0376.BPBmeentWD-VA01), in gewijzigde vorm heeft vastgesteld. Tevens maakt het college bekend dat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland een aanwijzing heeft gegeven over dit bestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Ligging van het gebied

Het plangebied betreft de uitbreidingslocatie De Blaricummermeent. Het plangebied ligt globaal tussen het Gooimeer in het noorden, de A27 in het oosten, de wijk De Bijvanck in het zuiden en de gemeentegrens met Huizen in het westen.

Inhoud

Bij de planuitwerking van het bestemmingsplan ‘Blaricummermeent Werkdorp’ is gebleken dat het bestemmingsplan op onderdelen bijstelling behoeft. Het betreft in hoofdzaak een juridische bijstelling van het bestemmingsplan ten gevolge van het veranderde economische klimaat, gewijzigde wet- en regelgeving en geconstateerde onjuistheden/onduidelijkheden. Daarnaast wordt in de verdere planuitwerking ondervonden dat de opgenomen regels op onderdelen te stringent zijn om tot een goede uitwerking van het bestemmingsplan te komen. Ook dit is deels ingegeven door gewijzigde marktomstandigheden. Er is geen sprake van een integrale herziening, maar van een technische herziening (het aanpassen van een aantal planregels).

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 27 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Parallel hieraan hebben instanties de gelegenheid gekregen om te reageren. De zienswijzen waren aanleiding tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er twee amendementen vastgesteld waarmee het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt u verwezen naar de Nota van zienswijzen en wijzigingen, de amendementen en het aanwijzingsbesluit.

Aanwijzing provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben met betrekking tot het bestemmingsplan `Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp’ het volgende besluit genomen:

“Wij besluiten op grond van artikel 3.8 lid 6 juncto artikel 4.2 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven zodat het volgende onderdeel geen deel uit blijft maken van het bestemmingsplan ‘Technische herziening Blaricummermeent Werkdorp’: Artikel 6 lid 8a van de planregels.”

Periode van terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.0376.BPBmeentWD-VA01), de bijbehorende stukken, het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit alsmede het aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten, liggen vanaf 9 december 2013 tot en met 20 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.30 uur en op afspraak. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website (www.blaricum.nl ) en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan een beroepschrift worden ingediend door degene die een zienswijze bij de raad heeft ingediend. Daarnaast kan een ieder een beroepschrift indienen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het terinzagegelegde ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ in Den Haag. Voor het indienen van een beroepschrift is een griffierecht verschuldigd.

Beroep reactieve aanwijzing

Tevens kan een belanghebbende rechtstreek beroep instellen tegen de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ in Den Haag. Voor het indienen van een beroepschrift is een griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kan voor spoedeisende zaken een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Ook voor een dergelijk verzoek is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.

Naar boven