Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2013, 34285Vergunningen

Logo Losser
Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure uitbreiden en verbeteren van fiets en wandelpaden Hilgenholtpad in De Lutte en LosserHof in Losser, Losser

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten de onderstaande aanvragen om omgevingsvergunning te verlenen:

  • Het uitbreiden en verbeteren van fiets en wandelpaden aan de Hilgenholtpad in De Lutte;

  • Het uitbreiden en verbeteren van fiets en wandelpaden rondom het LosserHof in Losser;

  • Het uitbreiden en verbeteren van fiets en wandelpaden aan de Hamshorstweg in De Lutte;

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van woensdag 11 december 2013 tot en met dinsdag 28 januari 2014 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Beroep

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • de gronden van beroep.

Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.