Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2013, 34280Ruimtelijke plannen

Logo Zederik
Bestemmingsplan Schoollocatie Hei- en Boeicop, 1e herziening, Zederik

Het college van Zederik maakt bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Schoollocatie Hei- en Boeicop, 1e herziening’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Vanaf 29 november 2013 ligt het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de documenten inzien op www.zederik.nl > ter inzage liggende bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannnen.nl .

Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting en heeft betrekking op de nieuwbouw van woningen nabij de oude school in Hei- en Boeicop aan de Hei- en Boeicopseweg 54, 56 en 58. Het plan is op (enkele) punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een ieder kan tegen de wijzigingen beroep instellen. Daarnaast kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen tijdens de inzagetermijn schriftelijk beroep instellen op het plan.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt.