Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2013, 34274Overig

Fietsstimuleringsprojecten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De minister van infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen, heeft samen met de tien drukste stedelijke regio’s een pakket van ruim 250 praktische, meetbare maatregelen opgesteld waarmee files op de drukste punten in 2014 verminderd moeten zijn met 20 procent. Per regio is een eigen regionaal pakket maatregelen overeengekomen bestaande uit een combinatie van ITS, vraagbeïnvloeding en aanleg van extra infrastructuur en gericht op zowel de fiets, de auto en het openbaar vervoer. Per regio is er een bestuurlijk trio dat de projecten aan stuurt en stimuleert. Het trio bestaat uit een gecommitteerde regionale bestuurder, een bestuurder van het bedrijfsleven en de minister. Elke maatregel wordt uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak wordt geaccordeerd door het bestuurlijk trio.

Doel en looptijd van de Plannen van Aanpak

Het programma Beter Benutten bevat diverse fietsprojecten ter stimulering van het gebruik van fietsen en e-bikes. Daartoe zijn en worden beloningsprojecten gestart in Brabant, Maastricht, Twente en Utrecht, waarbij het fietsgebruik met een financiële prikkel wordt bevorderd. De beloningsprojecten zijn beschreven in Plannen van Aanpak. Het doel van de Plannen van Aanpak is het uitwerken en vastleggen van de uitvoering van de onderhavige projecten. De projecten starten medio 2013 en eindigen uiterlijk op 31 december 2014.

Projecten: “Pedelec” en “B-riders” (regio Brabant)

In Brabant krijgen deelnemers van het project Pedelec de aanschafwaarde van een e-bike tot een maximum van € 1.000,– en een kilometervergoeding met een maximum per dag. Het programma richt zich op de congestie rond het stedelijk gebied. Deelnemers moeten een woon- en werkadres hebben in de regio Eindhoven, Helmond, Breda, Tilburg of ’s-Hertogenbosch, en een woon-werkafstand van minimaal 3 km. De beloning per kilometer is afhankelijk van de afstand en het tijdstip waarop gereisd wordt.

Naast de financiële beloning kunnen deelnemers via het project B-riders gebruik maken van een mobiliteitscoach. B-riders staat ook open voor andere gebruikers. De coach probeert via gedragswetenschappelijke interventies en overtuigingsstrategieën het fietsgebruik te maximaliseren. Registratie van beide projecten vindt plaats via een app. Voor meer informatie, zie www.briders.nl

Project: Fietsimpuls Maastricht – beloningssysteem voor Forensen (regio Maastricht)

In Maastricht is in samenwerking met werkgevers, lokale rijwielhandelaren en fabrikanten een uitgebreid fietsstimuleringsprogramma opgezet onder het motto Komopdefiets. Onderdeel van het programma is het beloningssysteem voor forensen. Werknemers van bedrijven die zijn aangesloten bij Maastricht-Bereikbaar en die minimaal 5 km van hun werk wonen kunnen een jaar lang 10 cnt/km krijgen van Maastricht Bereikbaar. Registratie vind plaats via een burn-fat-not-fuel-box. Meer informatie: komopdefiets.nl

Project: Twentse E-fietsactie 2013 (regio Twente)

In Twente kunnen medewerkers van convenantpartners van Twente Mobiel een beroep doen op de fietsstimuleringsregeling. Deelnemers met een werkgever binnen de regio Twente kunnen naast een vast bedrag voor de aanschaf via Twente Mobiel een variabele vergoeding ontvangen, die afhankelijk is van het aantal gefietste kilometers in een bepaalde afstandsklasse.

Project: Stimulering E-bikes (regio Utrecht)

In Utrecht worden met name werknemers die op korte afstand van hun werk wonen, verleid om met de (e)-bike naar het werk te komen door ze een financiële beloning per kilometer te geven. De regeling staat open voor werknemers van bedrijven die zijn aangesloten bij U15 en waarmee een overeenkomst is gesloten. Werknemers moeten op fietsafstand van hun werkadres wonen. Registratie vindt plaats via diverse systemen.

Wederzijdse verplichtingen

De regio’s dragen als opdrachtgevers zorg voor een correcte uitvoering van de projecten conform de ondertekende Plannen van Aanpak en de geldende nationale (o.a. de Privacywetgeving) en internationale regelgeving (o.a. Europese aanbestedingsregelgeving). De opdrachtgever handelt hierbij voor eigen rekening en risico. De minister gaat op basis van de door haar goedgekeurde Plannen van Aanpak over tot verhoging van de BDU verkeer en vervoer gedurende de looptijd van de Plannen van Aanpak (2013 en 2014). Deze gelden zijn bestemd als bijdrage voor de door de regio’s gemaakte en te maken kosten aan derden ten behoeve van de uitvoering en begeleiding van de fietsstimuleringsprojecten.

De Plannen van Aanpak liggen gedurende 6 weken na datum van deze publicatie ter inzage bij het secretariaat van de programmadirectie Beter Benutten, Plesmanweg 1 – 6, Den Haag of zijn te downloaden via www.beterbenutten.nl/nieuws/290/stimulering-gebruik-fietsen-en-e-bikes