Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 34182Overig

Logo Amsterdam - Zuid
Besluit vaststelling Beschikking Hogere waarden Wet Geluidhinder bestemmingsplan Buitenveldert 2013, Amsterdam - Zuid

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend, op grond van het bepaalde in artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht, dat hogere grenswaarden zijn vastgesteld als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de geluidsbelasting op de gevels van panden.

Het betreffen panden, gelegen binnen het plangebied van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitenveldert 2013, waarbij een omzetting naar een geluidsgevoelige functie mogelijk wordt gemaakt.

Afwijkende termijn

Het besluit van het dagelijks bestuur gaat gepaard met de vaststelling van een bestemmingsplan. Daarom begint de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, in afwijking van artikel 6:8 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan; zijnde 16 december 2013. De beroepstermijn duurt zes weken en eindigt daarom op 27 januari 2014.

Het besluit (met bijbehorende onderbouwing) kunt u tijdens de terinzagelegging inzien bij onze informatiecentra op de stadsdeelkantoren President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien zijn beide informatiebalies op donderdagavond tot 20.00 uur geopend.

Beroep

Op grond van artikel 146 van de Wet geluidhinder, hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en in samenhang met artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet u in tweevoud versturen aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Als een belanghebbende gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

Amsterdam, 12 december 2013

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid Y. Jakobs waarnemend stadsdeelsecretaris

P.P.J. Slettenhaar stadsdeelvoorzitter