Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2013, 34069Verkeersbesluiten

Logo LimburgProvincie Limburg, verkeersbesluit provinciale weg N280 Weert-Roermond, groot onderhoud van de Maasbrug te Roermond, tijdelijke verkeersmaatregelen

GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (verder WVW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (verder RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (verder BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (verder Awb);

 

op grond van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013 van 25 juni 2013 juncto het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2013 van 1 juli 2013 zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Aanleiding en achtergrond van het project  

De constructieve onderhoudstoestand van de betonnen brug over de Maas, de Maasbrug te Roermond, was aanleiding voor reconstructieve ingrepen op de provinciale weg N280 Weert-Roermond (verder N280) die over deze brug voert. De N280 is een weg in beheer en onderhoud bij de Provincie Limburg. De Maasbrug is een vaste verbinding tussen de westelijke en oostelijke oevers van de rivier de Maas in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat dienst Limburg. In het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw is de Maasbrug gebouwd en opengesteld.

De kwaliteit van de Maasbrug (onder andere het beton en staal) is de laatste jaren sterk afgenomen. Daarnaast waren enkele constructieonderdelen aan het einde van de levensduur. Om de functie van de Maasbrug voor de komende jaren te kunnen waarborgen was derhalve groot onderhoud noodzakelijk. Met dit groot onderhoud is begin dit jaar een aanvang gemaakt en inmiddels afgerond. Bij openstelling van de N280/ Maasbrug is de weg ingericht conform bestuurlijk gemaakte afspraken, vooruitlopend op de reconstructiewerken ‘N280 wegvak Roermond’. Oplevering van deze reconstructiewerkzaamheden staat gepland vóór 2016.

Doelstelling project 

De doelstelling van het project betreft het verlengen van de constructieve levensduur van het kunstwerk over de Maas én in combinatie daarmee het optimaliseren van de rijbaanindeling op het brugdek anticiperend op de reconstructie ‘N280 wegvak Roermond’.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Belangenafweging en motivering

Overwegende dat:

- de N280 bij ons in beheer en onderhoud is;

- ingevolge dit beheer en onderhoud wij als wegbeheerder verantwoordelijk zijn voor de inrichting en vormgeving van de hoofdrijbaan al naar gelang van de functie van de weg;

- de weg op de brug is geclassificeerd en ingericht als een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (2x2, 80 km/h, parallelvoorzieningen voor langzaam verkeer);

- aan de constructieve onderbouw van de Maasbrug in de N280 te Roermond onderhoud noodzakelijk was en dit onderhoud in 2013 is uitgevoerd als project;

- de Maasbrug tevens op de in gemeentelijk beheer zijnde parallelwegen te Roermond onderhouden moest worden en dit gelijktijdig is uitgevoerd tijdens vorengenoemd project;

- het project is uitgevoerd onder de noemer ‘Groot onderhoud Maasbrug N280 Roermond’;

- dit project zich heeft uitgestrekt van maart 2013 tot medio oktober 2013;

- ter regeling van de wederzijdse rechten en verplichtingen in dit project tussen de Provincie Limburg, de gemeente Roermond en de Staat een overeenkomst is gesloten;

- in deze overeenkomst als uitvloeisel van bestuurlijk overleg afspraken zijn gemaakt over de op te leveren wegindeling na onderhoud;

- deze overeenkomst gekenmerkt is als document “RWS-2013/16273.01” en dat dit document onlosmakelijk verbonden is aan het onderhavig verkeersbesluit;

- tijdens het bestuurlijke overleg van 31 augustus 2012 besluiten zijn genomen met betrekking tot de op te leveren wegindeling na onderhoud, de toe te passen verkeersfasering tijdens de werkzaamheden en de medewerking van de betrokken wegbeheerders aan de verkeersfasering en in te zetten beheersmaatregelen met betrekking tot de periode van uitvoering;

- voor de tussenliggende periode is gekozen voor een ‘tijdelijk wegprofiel’ welke voorziet in 2x2 rijstroken buiten de bebouwde kom met gescheiden voorzieningen voor fiets en voetgangers;

- dat overig langzaam verkeer tijdelijk gemengd afgewikkeld zal worden op de hoofdrijbanen en dat ingevolge de verkeersveiligheid de snelheid op de hoofdrijbanen beperkt zal worden tot 50 km/h;

- de hiervoor genoemde wegindeling anticipeert op een wensprofiel dat is voorzien vóór 2016 als onderdeel van de reconstructiewerken ‘N280 wegvak Roermond’;

- dit dwarsprofiel anticipeert op scenario 3 en wordt opgeleverd met de huidige wegindeling (2x2) en het landbouwverkeer op de hoofdrijban;

- scenario 3 voorziet in een provinciale gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom waarbij het lokale verkeer via parallelstructuren afgewikkeld zal worden (hoofdrijbaan 2x1, 80 km/h, gesloten voor langzaam verkeer en parallelbanen 50 km/h met gemengd verkeer en fiets/voetgangers voorzieningen);

- voor de inhoud van de hierbij behorende verkeersmaatregelen tijdelijk (tot start reconstructiewerkzaamheden ‘N280 wegvak Roermond’) wordt verwezen naar de bij dit besluit gevoegde tekening met tekeningnummer 13-1157 d.d. 26-7-2013;

 - wij voor het instellen van de verkeersmaatregelen borden of verkeerstekens op het wegdek zullen plaatsen zoals genoemd in artikel 12 van het BABW waarvoor ingevolge artikel 15 eerste lid van de WVW alsook ingevolge artikel 15 tweede lid WVW het onderliggende verkeersbesluit noodzakelijk is;

- de verkeersmaatregelen behelzen dat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan van de Maasbrug wordt toegestaan in combinatie met het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/h;

- in het kader van de juridische procedure op basis van artikel 24 van het BABW door ons advies is ingewonnen bij de politie en de politie positief heeft geadviseerd in dezen;

- overeenkomstig artikel 25 van het BABW overleg is gepleegd met de gemeente Roermond, de gemeente Leudal, de gemeente Maasgouw en Rijkswaterstaat;

- vanuit het project overige belanghebbenden eveneens zijn geïnformeerd door Rijkswaterstaat;

- alles in het werk is gesteld om zo goed mogelijk met alle belangen en feiten rekening te houden;

- ons niet is gebleken dat belanghebbenden door het instellen van de bovengenoemde maatregelen dan wel door plaatsing van deze verkeerstekens onevenredig worden benadeeld;

- ons niet is gebleken dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat;

- wij ervan overtuigd zijn dat door het instellen van de genoemde maatregelen en verkeerstekens op de N280 de verkeersveiligheid op de weg kan worden verzekerd.

 

Indien het besluit niettemin schade veroorzaakt die uitgaat boven het maatschappelijk risico dan wel ondernemersrisico, en de benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt getroffen, kan deze benadeelde de provincie verzoeken deze onevenredige schade te vergoeden. De Provincie zal op dit verzoek een separaat besluit nemen. Het verzoek moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, werkveld Services, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Aansprakelijkheid, Postbus 5700, 6202 MA MAASTRICHT.

 

 

BESLUITEN

 

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Gedeputeerde Staten van Limburg:

I Door plaatsing van borden model A1 (50) van bijlage 1 van het RVV 1990 een maximumsnelheid in te stellen van 50 km/h op de Maasbrug te Roermond, de provinciale weg N280 in beide richtingen van km 17.50 (aansluiting Hatenboer/ De Weerd) tot km 18.34 (aansluiting Maashaven/ Buitenop), een en ander overeenkomstig bijgevoegde tekening met nummer 13-1157 d.d. 26-7-2013;

II Door plaatsing van de borden model C09 van genoemde bijlage de provinciale weg N280 vanaf km 18.34 in de richting van Roermond te sluiten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

III Door plaatsing van het bord model D05r met onderbord OB05 én tekst ‘brommobielen’ motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h én brommobielen in de richting van Weert te verplichten de rijrichting te volgen zoals op het bord aangegeven ter hoogte van km 17.50;

IV Door plaatsing van het bord model D07 met onderbord OB05 én tekst ‘brommobielen’ motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h én brommobielen in de richting van Roermond te verplichten de rijrichting te volgen zoals op het bord aangegeven ter hoogte van km 18.34;

IV De maatregelen onder I t/m IV in te stellen tot uiterlijk 31-12-2015, meer specifiek tot het moment van start reconstructiewerken ‘N280 wegvak Roermond’.

 

MEDEDELINGEN

 

Inwerkingtreding en duur van het besluit

Dit besluit treedt in werking door bekendmaking van dit besluit d.d. 4 december 2013 in de Staatscourant (www.officiëlebekendmakingen.nl). Het besluit zal ter inzage worden gelegd bij de Provincie Limburg, de gemeente Roermond, de gemeente Maasgouw en de gemeente Leudal. Dit besluit eindigt op 31-12-2015 of zoveel eerder als dat het project ‘reconstructie N280 wegvak Roermond’ dit mogelijk maakt.

 

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg, werkveld Services, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op ‘e-loket’.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gedeputeerde Staten van Limburg

namens dezen,

H.G. Keulen

clustermanager Wegaanleg

werkveld Uitvoering