Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk Z-167189-112798, houdende vaststelling van het maximumbedrag aan eigen risico 2014

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede en derde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet wordt vastgesteld op: € 360.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Ter uitvoering van artikel 19, tweede lid, en derde lid, van de Zorgverzekeringswet is met deze regeling het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering geïndexeerd. Naar beneden afgerond op een veelvoud van € 5, bedraagt het verplicht eigen risico per 1 januari 2014 € 360. Dit bedrag vervangt op basis van deze regeling en artikel 19, derde lid, van de Zorgverzekeringswet met ingang van 1 januari 2014, het bedrag van € 350, genoemd in artikel 19, eerste lid, van die wet. Er is geen minimale termijn van twee maanden gehanteerd voor de periode tussen de datum van uitgifte van de Staatscourant en het tijdstip van inwerkingtreding. De zorgverzekeraars zouden anders geconfronteerd worden met twee bedragen van het verplicht eigen risico in het jaar 2014. Dit zou leiden tot aanzienlijke nadelen voor de zorgverzekeraars op het gebied van de uitvoering. Het niet hanteren van de minimale invoeringstermijn van twee maanden leidt niet tot nadelen voor de verzekerden. In de toelichting op het wetsvoorstel voor vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 is bovendien de verhoging van € 350 naar € 360 reeds aangekondigd (Kamerstukken II 2013/14, 33 750, XVI, nr. 2, blz. 200).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven