Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2013, 33830Ruimtelijke plannen

Logo Borger-Odoorn
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hunebedcentrum te Borger’, Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hunebedcentrum te Borger’ met nummer NL.IMRO.1681.00BP0017-OW01 met ingang van donderdag 5 december 2013 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt.

Het plan heeft betrekking op het actualiseren van het bestemmingsplan voor het Hunebedcentrum aan de Bronnegerstraat te Borger. Het bestemmingsplan voorziet ondermeer in een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en tevens wordt de planologische mogelijkheid gecreëerd om 300 m2 aan bijgebouwen buiten het bouwblok te realiseren.

Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0017-OW01

Hiernaast ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende genoemde periode tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis van Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50 te Exloo, bij het Klantcontactcentrum. Ook kan het ontwerpbestemmingsplan desgevraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingsuren worden ingezien. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden met het Kcc omgeving, telefoonnummer 14 0591 of e-mail kccomgeving@borger-odoorn.nl

Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk c.q. mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG EXLOO.

Exloo, 3 december 2013

Burgemeester en wethouders voornoemd.