Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2013, 33023Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2013, kenmerk 167351-112826-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017 in verband met actualisering van normbedragen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017 wordt vervangen door de bij deze regeling opgenomen bijlage.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

BIJLAGE

Subsidiebedrag per voltijdse opleidingsplaats

Nr.

zorgopleiding

Subsidiebedrag per voltijdse opleidingsplaats

1

Arts infectieziektenbestrijding 1e fase

€ 78.400

2

Arts infectieziektenbestrijding 2e fase

€ 78.400

3

Arts tbc-bestrijding 1e fase

€ 78.400

4

Arts tbc-bestrijding 2e fase

€ 78.400

5

Jeugdarts 1e fase

€ 68.100

6

Jeugdarts 2e fase

€ 68.100

7

Medisch milieukundige 1e fase

€ 78.400

8

Medisch milieukundige 2e fase

€ 78.400

TOELICHTING

Met de onderhavige regeling is de bijlage van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017 geactualiseerd (artikel I). In de bijlage staan de subsidiebedragen die per gerealiseerde voltijdse opleidingsplaats worden verstrekt. Deze bedragen zijn gewijzigd in verband met de ontwikkeling van het prijspeil of de ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden. De normbedragen zijn aangepast in verband met de loonbijstelling. Over het loongevoelige deel (70%) is een percentage voor de overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (ova) van 2,64% gehanteerd. Over het prijsgevoelige deel (30%) zal, evenals vorig jaar, geen correctie plaatsvinden.

Aangezien de wijziging van de Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017 betrekking heeft op het lopende subsidiejaar ligt in afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM) onmiddellijke inwerkingtreding in de rede (artikel II).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.