Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2013, 32860Ruimtelijke plannen

Logo  Borger-Odoorn
Beheersverordeningen voor Borger-centrum en voor Borger-dorp vaststgesteld, Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 september 2013 op grond van artikel 3.38, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening voor Borger-centrum en voor Borger-dorp een beheersverordening heeft vastgesteld. Het gebied voor de beheersverordeningen wordt begrensd door de bebouwde komgrens.

In de beheersverordeningen is de planologische situatie voor de genoemde gebieden vastgelegd.

Voor het dorp Borger zijn nieuwe bestemmingsplannen in voorbereiding. Dat betreft voor het gebied dat wordt omschreven als Borger-dorp een actualiseringplan en voor het centrumgebied een wijzigingsplan. De beheersverordeningen voor die gebieden hebben dan ook een tijdelijk karakter.

De beheersverordeningen treden in werking op 27 november 2013 en vervangen de op dat tijdstip geldende bestemmingsplannen, voor zover deze binnen het verordeningsgebied vallen.

De vastgestelde beheersverordeningen kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding worden ingezien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.01BV0010-VG01 en NL.IMRO.1681.01BV0011-VG01

De verordeningen kunnen ook worden ingezien op het gemeentehuis.

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.

Exloo, 26 november 2013