Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 32836Vergunningen

Ontwerpbesluit Shipdock B.V., Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Shipdock B.V. te Amsterdam-Noord ingevolge de Waterwet. De aanvraag heeft betrekking op het brengen van stoffen, afkomstig van een scheepswerf, in het IJ en het onttrekken aan en het brengen van water in het IJ.

Terinzagelegging

De aanvraag, het ontwerpbesluit en andere daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 28 november 2013 tot en met 9 januari 2014 ter inzage bij:

  • a. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem, tijdens kantooruren, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken kan worden verkregen;

  • b. omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam tijdens kantooruren.

Zienswijzen

Eenieder kan binnen de bovengenoemde termijn zijn zienswijzen hieromtrent mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem. Voor nadere inlichtingen kan men zich telefonisch wenden tot de afdeling Vergunningverlening: 06 – 53 73 57 22.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, M. Nauta