Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 32769Vergunningen

Besluit Eurotank Amsterdam B.V., Rijkswaterstaat

BEKENDMAKING

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

Bij besluit van 18 november 2013, nr. RWS-2013/57083, is aan Eurotank Amsterdam B.V. te Amsterdam een vergunning verleend op grond van de Waterwet. Het betreft een vergunning voor de bouw van een waterzuivering aan de noordzijde van de Benzolweg met lozing op de Jan van Riebeeckhaven. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 november 2013 tot en met 9 januari 2014 ter inzage bij:

  • a. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem, tijdens kantooruren, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting op de stukken kan worden verkregen;

  • b. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam, tijdens kantooruren. Voor nadere inlichtingen kan men zich telefonisch wenden tot de afdeling Vergunningverlening: 06 – 21 16 71 16.

Inwerkingtreding besluit, beroep en voorlopige voorziening

De vergunning treedt in werking één dag na bekendmaking.

Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 9 januari 2014 beroep bij de Rechtbank sector Bestuursrechtspraak worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft.

Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Tevens kan bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, M. Nauta