Logo Amsterdam - West
Ontwerp omgevingsvergunning Nicolaas Beetsplantsoen, Amsterdam - West

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat zij voornemens is om, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo, een uitgebreide afwijkingsprocedure op te starten. Het plan betreft het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de duur van 2 jaar om binnen die termijn het fietspad in het Nicolaas Beetsplantsoen (mede) als weg (één richting) te gebruiken’ (OLO 582387).

Het ontwerpbesluit, de aanvraag om een omgevingsvergunning en bijbehorende stukken, liggen met ingang van 20 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het Vergunningenloket van het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250. Het loket is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 16.00 uur, op dinsdag van 7:30 tot 15:00 uur en op donderdag van 13.00 tot 19.00 uur.

Gedurende deze termijn van terinzageligging kan door een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel West, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam. Voor het richten van een mondelinge zienswijze kunt u zich wenden tot de heer E. Habing (020-25 31089).

Amsterdam, 19 november 2013

Het dagelijks bestuur van het Stadsdeel West, Secretaris, R.M. Thé

Voorzitter, M.M. Kuitenbrouwer

Naar boven