Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 32519Vergunningen

Tracébesluit Rijksweg 31, Leeuwarden, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van besluiten op aanvragen van vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten, met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

In het kader van deze coördinatie geeft de minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat de volgende ontwerpbesluiten zijn genomen.

Welke ontwerpbesluiten zijn genomen en liggen ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit Rijksweg 31 Leeuwarden zijn de volgende ontwerpbesluiten genomen overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 2 jo. lid 4 Tracéwet jo. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

Gemeente Menameradiel

  • 1. Omgevingsvergunning activiteit bouwen, realisatie duiker nabij de Bokmasingel.

  • 2. Omgevingsvergunning activiteit bouwen, realisatie fietstunnel in de Hegedyk te Marsum.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 21 november 2013 tot en met 2 januari 2014 gedurende de reguliere openingstijden op de hierna genoemde plaatsen ter inzage:

  • de hal van het Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden, telefoon 14 058. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.30 uur;

  • de publiekshal van het gemeentehuis van de gemeente Menameradiel, Dyksterbuorren 16, 9036 MS Menaam, telefoon 0518 – 45 29 54. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur;

  • de publiekshal van het gemeentehuis van de gemeente Littenseradiel, Keatsebaen 1, 8731 BN Wommels, telefoon 0515 – 33 44 44. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Hoe kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen?

Van 21 november 2013 tot en met 2 januari 2014 kunnen schriftelijk gemotiveerde zienswijzen worden ingebracht tegen de ontwerpbesluiten bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel, Postbus 3, 9036 ZW Manaam.

Degene die schriftelijk zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen te worden ingediend.

Desgewenst kan binnen de termijn waarin de ontwerpbesluiten ter inzage liggen, worden verzocht om een gedachtewisseling tussen belanghebbende(n), de aanvrager en het vergunningverlenende bevoegde gezag over het betreffende ontwerpbesluit en tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer K.J. Eisenga, telefoon 0518 – 45 29 00.

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de Directeur Netwerkmanagement,Rijkswaterstaat Noord-Nederland, E.M. van Grol