Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2013, 32477Vergunningen

Aanvragen Indorama Holdings BV Markweg 201, Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving beschikkingen

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Waterwet
Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 22 augustus 2012 (fase 1) en op 29 maart 2013 (fase 2) aanvragen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Indorama Holdings Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de Markweg 201, 3198 NB Rotterdam.

Het betreft een inrichting voor de productie van gezuiverd tereftaalzuur (PTA) en polyethyleentereftalaat (PET). Tevens is binnen de inrichting een utiliteitsbedrijf in werking, dat een warmtekrachtinstallatie (WKK), luchtcompressie-installaties, waterbereidingsinstallaties en een koelwaterinstallatie omvat.

De aanvraag van 22 augustus 2012 (fase 1) betreft de uitbreiding van de productie van gezuiverd tereftaalzuur (PTA) met 315.000 ton per jaar, tot een maximale productiecapaciteit van 700.000 ton PTA per jaar. De bestaande PTA-productiestraat wordt daartoe uitgebreid met een narijpreactor, oxidatiereactor, waterverwijderingskolom en een filtratie/drooglijn. Daarnaast wordt de bestaande catoxinstallatie vervangen door een regeneratieve thermische naverbrandingsinstallatie (RTO) met gaswasser en wordt een extra hoofdcompressor geplaatst. De uitbreiding van de PTA-productiecapaciteit omvat tevens een uitbreiding van het utiliteitsbedrijf met drie koeltorens.

De aanvraag van 29 maart 2013 (fase 2) betreft het onderdeel bouwen. De bouwactiviteiten hebben betrekking op de uitbreiding van de tereftaalzuurfabriek.

De minister van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) heeft op 22 augustus 2012 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het brengen van stoffen, afkomstig van Indorama, in het Beerkanaal.

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

GS en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben het voornemen de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Inzage

U kunt de beschikkingen en de bijbehorende stukken van 21 november 2013 tot en met 1 januari 2014 op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

  • de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.30 uur);

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland;

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

Mevrouw A. van Straten van de DCMR (Wabo), telefoon: 010 – 246 82 13 en tot de heer P.H. Borgerding en/of mevrouw D.H. Ooiberg van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 – 27 05 49 76 /06 – 54 35 20 02.

Zaaknummers: 98401838, 98419403, DMS-nummer: 21672081.