Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 32417Vergunningen

Ontwerpbesluit kribverlaging Gorinchem voor Ruimte voor de Rivier project ‘Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel-Ophemert’, Rijkswaterstaat

Voor het project “Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel-Ophemert” zullen bestaande kribben verlaagd worden en zullen nieuwe langsdammen worden aangelegd. Onderdeel van dit project is het verlagen van 7 kribben gelegen binnen de kern-, beschermings- en/of buitenbeschermingszone van de primaire (winter) waterkering tussen dijkpalen TG405 en TG419 in de gemeente Gorinchem waarvoor een besluit nodig is op grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Rivierenland.

Het project “Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel-Ophemert” maakt onderdeel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

Van woensdag 27 november 2013 tot en met dinsdag 7 januari 2014 ligt het volgende ontwerpbesluit ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken inclusief de aanvraag:

  • Ontwerp-watervergunning op grond van de Waterwet en de Keur Waterschap Rivierenland versie 2009 voor het verlagen van kribben in de gemeente Gorinchem van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Rivierland.

U kunt de betreffende stukken tijdens de gebruikelijke openingsuren inzien bij het Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, Tiel.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Van woensdag 27 november 2013 tot en met dinsdag 7 januari 2014 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpbesluit.

Schriftelijk:

Stuur uw schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit onder vermelding van ‘Kribverlaging Waal ontwerpbesluit Waterwet kribverlaging Gorinchem’ naar:

Rijkswaterstaat, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR)

T.a.v. dhr. J. Ponsioen

Postbus 24103

3502 MC Utrecht

Mondeling:

Indien u mondeling een zienswijze naar voren wil brengen over de ontwerpbesluiten dient u daarvoor telefonisch een afspraak te maken met dhr. J. Ponsioen via telefoonnummer 0653810184. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Rivierland betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.