Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2013, 32227Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit voor het instellen van een blauwe zone - Oslostraat en Kopenhagenstraat Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken onderstaande verkeersmaatregel bekend voor het instellen van een blauwe zone aan de Oslostraat en Kopenhagenstraat in Sittard.

V erkeers maatregel

1. Het plaatsen van 3 borden ‘Begin parkeerschijfzone’ en 3 borden ‘Einde parkeerschijfzone’ (borden E10zb en E10ze zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) allen met onderbord ‘8 – 20h’ (bord OB201p) zoals aangegeven op de bij het besluit behorende situatietekening.

2.Het aanbrengen van een blauwe markering op de trottoirband zoals aangegeven op de bij het besluit behorende situatietekening.

Overwegingen

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m c, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om de verkeersmaatregel te treffen.

De Oslostraat en Kopenhagenstraat zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en liggen binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Ter plekke is door de verkeerskundige van de gemeente bekeken op welke wegdelen kort parkeren kan worden toegestaan zonder dat dit leidt tot noemenswaardige hinder, overlast, doorstromingsproblemen en verkeersonveilige situaties voor het overige verkeer.

De wegdelen waar kort parkeren kan worden toegestaan worden gemarkeerd met een blauwe lijn op de trottoirband

De ondernemers aan de betreffende straten hebben zelf verzocht om het kort parkeren mogelijk te maken.

Er zijn geen alternatieve maatregelen mogelijk welke eenzelfde resultaat zullen hebben als het instellen van de blauwe zone.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 21november2013 tot en met woensdag 1januari 2014. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.