Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2013, 31845Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit voor het inrichten van een gehandicapten parkeerplaats - Groenstraat 1-30 Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken onderstaande verkeersmaatregel bekend voor het instellen van een Algemene Invalidenparkeerplaats (AGPP) in de Groenstraat in Geleen.

V erkeers maatregel

Plaatsen van het bord gehandicaptenparkeerplaats (bord E06) met onderbord ‘gratis parkeren voor max 3 uur’ met parkeerschijfpictogram.

Aanbrengen witte kruismarkering in vak.

Zoals aangegeven op de bij het conceptverkeersbesluit horende foto’s.

Overwegingen

Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om in de Groenstraat bij huisnummer 10-30 een AGPP te realiseren.

De Groenstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Bij de bibliotheek ontbreekt een gehandicaptenparkeerplaats, terwijl dit gezien de aard van de voorziening wel wenselijk is. Aanwezige algemene gehandicaptenparkeerplaatsen liggen op voor gehandicapten aanzienlijke afstanden.

De in te stellen AGPP gaat ten koste van één algemene parkeerplaats. Gezien echter het feit dat een goede bereikbaarheid van de bibliotheek belangrijk is, is realisatie toch gewenst. Bewoners ter plekke en andere automobilisten kunnen gebruik maken van algemene parkeerplaatsen in de buurt.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 14november2013 tot en met woensdag 25 december 2013. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.