Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2013, 31774Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Westpolder/Bolwerk 2012, basisschool Westpolder 3’, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

Hierbij maakt het college van de gemeente Lansingerland overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het uitwerkingsplan “Westpolder/Bolwerk 2012, basisschool Westpolder 3” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0104U03-VAST door het college gewijzigd is vastgesteld op 5 november 2013.

Beschrijving uitwerkingsplan

In het uitwerkingsplan wordt de bouw van een basisschool planologisch mogelijk gemaakt. Het plangebied is gelegen in deelplan 7 van de wijk Westpolder/Bolwerk. De wijzigingen t.o.v. het ontwerp vindt u in de ‘Nota zienswijzen en staat van wijzigingen’ die als bijlage bij het plan is toegevoegd.

Procedure

U kunt de bindende versie van de desbetreffende stukken met ingang van maandag 18 november tot en met maandag 30 december 2013 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De stukken zijn ook te vinden op www.lansingerland.nl onder het kopje Wonen en omgeving > bestemmingsplannen > lopende procedures Berkel en Rodenrijs.

U kunt de stukken ook inzien in het gemeentehuis in Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1 en het servicepunt in Bleiswijk, Dorpsstraat 7. Openingstijden Bergschenhoek: op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Openingstijden Bleiswijk: Maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Als u een nadere toelichting wenst op de betreffende stukken, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 010.

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

U dient:

  • tijdig bij het college een zienswijze naar voren te hebben gebracht óf het moet u redelijkerwijs niet te verwijten zijn dat u dat niet heeft gedaan óf door een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan in een ongunstiger positie te zijn gebracht;

  • het beroepschrift te voorzien van naam, adres en datum;

  • het bestreden besluit te omschrijven en daarvan een kopie mee te sturen;

  • de redenen van uw beroep te geven;

  • het beroepschrift te ondertekenen.

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint met de dag na de terinzagelegging, dus op dinsdag 19 november 2013. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, dus vanaf dinsdag 31 december 2013. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het uitwerkingsplan niet eerder in werking dan het moment waarop op dit verzoek om voorlopige voorziening is beslist.