Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 31679Vergunningen

Watervergunning Stichting Het Geldersch Landschap te Arnhem, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

Ontwerpbesluit Waterwet

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Stichting Het Geldersch Landschap te Arnhem.

De watervergunning betreft het inrichten van een natuurvriendelijke oever van een deel van de Hoenwaard (Inrichting Hattemerpoort), op de percelen kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie I, nummers 163, 167, 168, 272, 90 aan de linkeroever van de IJssel, nabij kmr. 973,000 in de gemeente Hattem.

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking ligt van 14 november 2013 tot en met 25 december 2013 ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Netwerkontwikkeling, afdeling Vergunningverlening (NOVV), Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur;

  • het gemeentehuis van de gemeente Hattem, Markt 1 te Hattem, op werkdagen van 8.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag ook van 13.30 uur tot 13.30 uur tot 17.00 uur;

  • Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn, op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur.

Zienswijze(n)

Eenieder kan zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen inbrengen gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Netwerkontwikkeling, afdeling Vergunningverlening (NOVV), Postbus 9070, 6800 ED Arnhem, onder vermelding van zaaknummer Wtw 12998. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de afdeling Vergunningverlening (NOVV), telefonisch bereikbaar via nummer 026 – 368 87 02.

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, C. Jol