Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2013, 31094Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats - Lisztstraat 8 Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken een verkeersmaatregel bekend voor het inrichten van individuele gehandicaptenparkeerplaats bij de Lisztstraat 8 in Geleen.

Verkeersmaatregel

Deze verkeersmaatregel zal uitgevoerd worden middels het plaatsen van het bord gehandicaptenparkeerplaats (E06) met daaronder het kenteken op een onderbord (OB309).

Op de foto’s behorend bij het verkeersbesluit is de situering van de beoogde parkeerplaats aangegeven.

Argumenten

Er is een verzoek binnengekomen om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.

Op grond van artikel 3 van de “Beleidsregel aanwijzing gehandicaptenparkeerplaatsen 2007” komt de aanvrager in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

Uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder wordt het noodzakelijk geacht om deze individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994.

De Lisztstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Er zijn geen verkeerskundige redenen om van de voorkeurslocatie van de aanvrager af te wijken.

De in te stellen individuele gehandicaptenparkeerplaats gaat ten koste van één algemene parkeerplaats. Het is echter gezien de medische situatie van de aanvrager en de geldende beleidsregels niet onredelijk om de parkeerplaats toe te wijzen. Overige bewoners en automobilisten kunnen gebruik maken van de algemene parkeerplaatsen in de buurt.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 7 november2013 tot en met woensdag 18december 2013. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en, de gronden van het bezwaar.