Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - NoordStaatscourant 2013, 31048Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Noord
Vaststelling Derde partiële herziening van het bestemmingsplan Buiksloterham, Amsterdam - Noord

KENNISGEVING

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt, ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De deelraad van stadsdeel Noord heeft bij besluit van 30 oktober 2013, nr. 6056-A, het bestemmingsplan Derde partiële herziening van het bestemmingsplan Buiksloterham gewijzigd, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, vastgesteld.

Het bestemmingsplan Derde partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham met bijbehorende stukken ligt met ingang van 6 november 2013 tot en met 18 december 2013 ter inzage op het volgende adres:

  • de balie Vergunningen van stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000. Geopend maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur en donderdag van 13.00 tot 19.00 uur

De Derde partiële herziening van het bestemmingsplan Buiksloterham met bijbehorende stukken staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.amsterdam.nl/ruimtelijkeplannen. Op deze sites kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken downloaden. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0363.N1212BPSTD-VG01.

Bestemmingsplan

Het gebied waarop deze herziening betrekking heeft, ligt op het voormalige Verwo-terrein, globaal begrensd door de Klaprozenweg aan de noordkant, de Ridderspoorweg aan de oostkant en de Papaverweg aan de zuidkant.

Hoewel het bestemmingsplan Buiksloterham voorziet in de beoogde transformatie van het gebied, zijn de woningbouwmogelijkheden beperkt per kavel, waardoor het realiseren van de voorgenomen zelfbouw in de gewenste verhouding tussen wonen en werken juridisch-planologisch niet is toegestaan.

Om te voorkomen dat alle zelfbouwers individueel en apart van elkaar een uitgebreide Wabo-procedure moeten doorlopen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, is het wenselijk om het bestemmingsplan op enkele ondergeschikte punten aan te passen. Met de Derde partiële herziening bestemmingsplan Buiksloterham is onder andere de parkeernorm verlaagd van 1,5 naar 1 per vrije sector woning, de maximale bouwhoogte verlaagd en het maximaal toegestane percentage wonen verhoogd naar 80%.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn vooral van redactioneel aard. Voor een overzicht van de exacte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt verwezen naar het deelraadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 30 oktober 2013, nr. 6056-A.

Beroep

Van 7 november 2013 tot en met 18 december 2013 kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de deelraad van stadsdeel Noord naar voren heeft gebracht, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Daarnaast kan een belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de deelraad van stadsdeel Noord in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroepsgronden

Het betreft een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit brengt met zicht mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam-Noord, 5 november 2013

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, H.B.P. Elbers, secretaris

R. Post, voorzitter