Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2013, 30541Verkeersbesluiten

Logo LeiderdorpVerkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats t.b.v. C.P. Luijnenburg wonende Hoofdstraat 89 te Leiderdorp

2013i01242

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp

namens dezen het hoofd van de afdeling Beleid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende

-- dat de heer Luijnenburg nabij het adres Hoofdstraat 89 de beschikking had over een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

- dat de heer Luijnenburg op 17 februari 2013 is overleden;

- dat er geen reden is deze parkeerplaats in stand te houden;

- dat door het verwijderen van het verkeersbord en bijbehorende onderbord de parkeerplaats weer kan worden gebruikt door andere bestuurders;

- dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikelen 49 t/m 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), artikelen 85 en 86 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit invalidenparkeerkaart;

- dat de straat in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leiderdorp;

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid;

BESLUIT

1. om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats van de heer Luijnenburg nabij de woning aan de Hoofdstraat op te heffen en hiertoe het betreffende verkeersbord E06 en onderbord met kenteken te verwijderen;

2. om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en het Leiderdorps Weekblad;

3. om een afschrift te zenden aan de politie Hollands-Midden, district Leiden-Noord in de persoon van de heer L.J. Versteege;

4. om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp, 21 augustus 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp
Namens dezen, A. Noordhuis
Hoofd afdeling Beleid

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.