Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Oost/WatergraafsmeerStaatscourant 2013, 30374Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Oost
Omgevingsvergunning eerste fase projectafwijking Kea Boumanstraat 74 te Amsterdam (Zeeburgereiland kavel ZB3A37), Amsterdam - Oost

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam, maakt bekend dat zij op 15 oktober 2013 de omgevingsvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3° Wabo heeft verleend voor het project:

Kea Boumanstraat 74 te Amsterdam (Zeeburgereiland kavel ZB3A37), HZ-WABO-2013-006070, ingekomen op 2 mei 2013, voor het oprichten van een woning en ten behoeve van dit project is op 15 oktober 2013 een Hogere grenswaarde voor geluid van wegverkeer vastgesteld in het kader van de Wet geluidhinder.

Indien belanghebbenden het niet eens zijn met dit besluit, dan kunnen zij binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. De omgevingsvergunning, Hogere grenswaarde besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf donderdag 31 oktober 2013. Het besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID NL.IMRO.0363.M1309PBSTD-VG01. Tevens is van het besluit kennisgegeven op de website van stadsdeel Oost www.oost.amsterdam.nl en in het huis-aan-huis blad “de Echo”, editie Oost.

U kunt de vergunningen inzien bij de Publieksbalie in het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur en op donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan online via www.oost.amsterdam.nl/Inzagen .

Het beroepsschrift zendt u aan: de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit beroep hebben ingesteld, kunnen ook, als er sprake is van een spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.