Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2013, 30024Ruimtelijke plannen

Logo Borger-Odoorn
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 Ees-Exloo’, Borger-Odoorn

Ees, Bestemmingsplan “Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 Ees-Exloo” vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 17 oktober 2013 het bestemmingsplan “Buitengebied Odoorn, reconstructie N34 Ees-Exloo ongewijzigd is vastgesteld.

Het plan omvat de realisatie van een nieuwe afslag op de N34 tussen Exloo en Ees.

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 31 oktober 2013 gedurende 6 werkweken ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

Het digitale bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws> Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0024-VG01

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Exloo, 29 oktober 2013