Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 29956Interne regelingen

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 oktober 2013, houdende de aanwijzing van de leden van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 (Aanwijzingsbesluit leden commissie Evaluatie Politiewet 2012)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4 van de Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012, op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en op artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. commissie:

commissie Evaluatie Politiewet 2012, bedoeld in artikel 2, van de Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012;

b. ministerie:

ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2. Leden

Tot leden van de commissie worden benoemd:

Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan, tevens voorzitter

Mr. P.J. Gortzak

Prof. dr. P. ’t Hart

Drs. W.J. Kuijken

Prof. dr. F.L. Leeuw

Prof. dr. S. van Thiel

Generaal b.d. P. J. M. van Uhm

Artikel 3. Vergoeding

  • 1. Aan de leden wordt een vergoeding per vergadering toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De vergoeding per vergadering bedraagt voor elk lid 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

  • 2. De voorzitter ontvangt daarenboven per vergadering een toeslag van 30% van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.

  • 3. Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

  • 4. De leden kunnen afzien van de vergoeding zoals bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Inwerkingtreding

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

  • 2. Dit besluit vervalt met het opheffen van de commissie Evaluatie Politiewet 2012.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit leden commissie Evaluatie Politiewet 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.

TOELICHTING

De Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012 bepaalt dat er een commissie Evaluatie Politiewet 2012 is en wat de taak van die commissie is. Tevens bepaalt die regeling dat deze commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste 6 andere leden en dat zij worden aangewezen door de Minister van Veiligheid en Justitie. Dit besluit geeft daar gevolg aan.

De leden van de commissie nemen deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming zonder last of ruggenspraak.

De leden van de evaluatiecommissie krijgen een vergoeding per vergadering voor hun werkzaamheden met inachtneming van hetgeen bij en krachtens de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies is bepaald. Artikel 3 van dit besluit voorziet daarin.

Een lid heeft aangegeven mogelijk af te willen zien van een vergoeding zoals bepaald in het eerste lid van artikel 3. Om dit mogelijk te maken is het vierde lid aan artikel 3 toegevoegd.

Een lid van de commissie heeft te kennen gegeven er prijs op te stellen dat diens vergoeding rechtstreeks wordt overgemaakt aan een instelling voor een goed doel. Onderzocht wordt of dit gelet op de vigerende wet- en regelgeving mogelijk is.

De Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012 bepaalt in artikel 5 dat de commissie Evaluatie Politiewet 2012 onmiddellijk na het uitbrengen aan de minister van het deelrapport over de doeltreffendheid en de effecten van de Politiewet 2012 in de praktijk inclusief aanbevelingen, hetgeen voor 1 oktober 2017 moet gebeuren, zal zijn opgeheven. Artikel 4 van dit besluit bepaalt dat dit besluit gelijktijdig vervalt met het opheffen van de commissie Evaluatie Politiewet 2012.