Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2013, 29944Vergunningen

Logo Losser
Ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure, verbetering diverse fiets- en wandelpaden, Losser

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om een omgevingsvergunning verlenen voor:

  • Het uitbreiden en verbeteren van fiets- en wandelpaden aan de Hilgenholtpad in De Lutte.

  • Het uitbreiden en verbeteren van fiets- en wandelpaden rondom het Losserhof

  • Het uitbreiden en verbeteren van fiets- en wandelpaden aan de Paasbergweg

  • Het uitbreiden en verbeteren van fiets- en wandelpaden aan de Hamshorstweg in De Lutte

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 30 oktober 2013 tot en met dinsdag 10 december 2013 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Zienswijzen

Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbeschikking kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel,

Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.