Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoarnsterhimStaatscourant 2013, 29936Overig

Logo Boarnsterhim
Procedure Hogere Grenswaarde Grou Burstumerdyk 2, Boarnsterhim

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim maken bekend dat ten behoeve van de realisatie van een buitenschoolse kinderopvang op de locatie Burstumerdyk 2 te Grou (sportkantine) om hogere grenswaarden wordt verzocht in het kader van de Wet geluidhinder.

Uit onderzoek blijkt dat ten gevolge van het wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde van 48dB wordt overschreden op de noordgevel tot een maximum van 52dB. Hiermee wordt de maximale ontheffingswaarde van 53dB voor gevoelige functies niet overschreden. Het geluidsniveau op de zuidgevel blijft onder de norm van 48dB.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde met bijbehorende stukken ligt (samen met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bekend onder nummer 1449) volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou.

Een ieder kan binnen de termijn van ter-inzage-ligging – ingaande 30 oktober 2013 gedurende zes weken – mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen tegen bovengenoemde beslissing bij het college (Postbus 40, 9000 AA GROU). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (alleen voor het gedeelte hogere waarde) kunt u contact opnemen met mevrouw N. de Visser-de Vries van de afdeling Beleidsontwikkeling en Projecten op telefoonnummer 0566-629 325 (maandag t/m donderdag). Voor vragen over de ruimtelijke procedure kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen.