Logo ZaanstadVerkeersbesluit Rustenburg

2013/14442

Burgemeester en wethouders Zaanstad,

Overwegende dat,

bij besluit 2011/312297 een (brom)fietsparkeerverbodzone is ingesteld in de omgeving rond station Zaandam;

dit besluit is uitgevoerd door middel van het plaatsen van verkeersborden E03zb en E03ze uit bijlage 1 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990;

forenzen die met de trein reizen niet de fietsenstalling op Noordschebos gebruiken maar op Rustenburg hun fietsen langdurig parkeren;

hierdoor op Rustenburg, tussen Rozengracht en Vinkenstraat, niet voldoende fietsparkeerruimte overblijft voor bezoekers van het centrumgebied;

dit leidt excessief en ongewenst parkeergedrag (brom)fietsers;

een beperking overdag van de maximaal toegestane parkeerduur van (brom)fietsen een oplossing hiervoor is;

Volgens artikel 24 BABW overleg met de Regiopolitie Zaanstreek-Waterland heeft plaatsgevonden, waarbij de politie kennis heeft genomen van de inhoud van onderstaand besluit; de politie is van mening verbod een aangelegenheid van de afdeling Handhaving van de gemeente Zaanstad is en de Regiopolitie Zaanstreek-Waterland dit besluit niet zal handhaven;

genoemd wegvak in de gemeente Zaanstad is gelegen en door de gemeente worden beheerd;

een verkeersbesluit nodig is om bovenstaande maatregel in te voeren om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen, om de weg in stand te houden en de bruikbaarheid van de weg te waarborgen, de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t e n :

Dat (brom)fietsen op Rustenburg, tussen Rozengracht en Vinkenstraat, tussen 07.00 en 19.00 uur maximaal 4 uur mogen worden geparkeerd en dit aan te geven met borden E88 parkeerplaats voor (brom)fietsen met onderbord 7.00-19.00 uur maximaal 4 uur

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Realisatie & Beheer,

de heer R. Schmidt

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Postbus 2000

1500 GA Zaanstad

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

dat (brom)fietsen op Rustenburg, tussen Rozengracht en Vinkenstraat, tussen 07.00 en 19.00 uur maximaal 4 uur mogen worden geparkeerd en dit aan te geven met borden E88 parkeerplaats voor (brom)fietsen met onderbord 7.00-19.00 uur maximaal 4 uur namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,     

hoofd sector Realisatie & Beheer,

de heer R. Schmidt

Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

De belanghebbende bij deze aanwijsbesluiten of het verkeersbesluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van deze besluiten een gemotiveerd bezwaar indienen bij:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Postbus 2000

1500 GA Zaanstad

Naar boven