Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2013, 29853Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - ZuidVerkeersbesluit aanwijzen oplaadlocaties voor elektrische voertuigen in de Prinses Irenestraat Amsterdam-Zuid.

Kenmerk: 2013/21123

Van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

  • dat de Gemeente Amsterdam elektrisch vervoer stimuleert, zoals opgenomen in het Programma Luchtkwaliteit in 2006;

  • dat elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amsterdam;

  • dat voor elektrisch vervoer een netwerk van oplaadlocaties noodzakelijk is;

  • dat de genoemde oplaadlocaties voor algemeen gebruik zijn bestemd;

  • dat de aanwijzing van deze verkeersmaatregel in het kader van het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

  • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie positief advies geeft op onderstaand besluit;

  • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

Door het plaatsen van verkeersborden conform model E8 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een

parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep

voertuigen die op het bord is aangegeven:

Twee parkeerplaatsen in de Prinses Irenestraat ter hoogte van

perceel 30, tekst onderbord opladen elektrische voertuigen.

Namens deze,

S.Teeuwisse

afdelingsmanager Beleidsrealisatie Fysiek Domein

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de WVW 1994 in beroep. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Een belanghebbende kan alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als deze een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft gestuurd. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.