Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2013, 2886Vergunningen

Logo Echt-Susteren
Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning fietspaden Annendaalderweg / Boekhorstweg te Maria Hoop, Echt-Susteren

Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Op 11 december 2012, van de gemeente Echt-Susteren te Echt, voor de herinrichting van de Annendaalderweg / Boekhorstweg (aanleg fietspad). (nl.imro.1711.PB20120034-OW01)

Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunningen te verlenen.

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en alle overige relevante stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van donderdag 07 februari 2013 gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 21 maart 2013) op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot de Afdeling Dienstverlening, team Wabo.

Gedurende de hierboven genoemde periode van zes weken kunnen door belanghebbenden schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpbeschikkingen bij ons college worden ingebracht.

Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient tegelijk met de zienswijzen te worden ingediend.

Desgewenst bestaat voor een ieder de gelegenheid mondeling van gedachten te wisselen over de aanvraag en de ontwerpbeschikking alsmede tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.

De aandacht wordt er op gevestigd dat degenen, die op een van de bovenvermelde manieren zienswijzen hebben ingebracht, te zijner tijd gerechtigd zijn tot het instellen van beroep tegen de definitieve beschikking op de aanvraag.

Echt-Susteren, 06 februari 2013