Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2013, 28696Ruimtelijke plannen

Logo Franekeradeel
Vaststelling bestemmingsplan ‘Franeker – Stationsbrug’, Franekeradeel

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft op 3 oktober 2013 het bestemmingsplan “Franeker – Stationsbrug” ongewijzigd vastgesteld.

De Stationsbrug ligt ten zuidoosten van de binnenstad van Franeker over het Van Harinxmakanaal. De brug vormt een verbinding tussen het noorden en het zuiden van de stad. Aan de noordzijde van de brug ligt het Oud Kaatsveld. Aan de zuidzijde ligt de Stationsweg.

De brug is aan vervanging toe. Provincie Fryslân en gemeente Franekeradeel hebben gezamenlijk het plan opgevat om de brug te vervangen. De nieuwe Stationsbrug krijgt een breder wegdek en moet zorgen voor een grotere doorvaartbreedte en doorvaarthoogte. Daarom zal de nieuwe brug ook hoger worden.

Het zogenoemde planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPFRASTABRUG2013-VAS1.

Heeft u vragen?

Voor informatie over het vastgestelde bestemmingsplan of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

U kunt het bestemmingsplan bekijken

Dat kan bij het loket van de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt het bestemmingsplan bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Vanaf 17 oktober tot en met 27 november 2013 ligt het bestemmingsplan voor u klaar.

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal bekijken, via www.franekeradeel.nl .

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Dan kunt u in beroep gaan. Dit kunt u binnen zes weken doen, tot en met 27 november 2013. U kunt alleen in beroep gaan als:

  • u een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, en

  • u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het vastgestelde bestemmingsplan is betrokken. Of u ook echt belanghebbende bent wordt getoetst aan de wet.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In uw beroepschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, de naam van het bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Wilt u dat het bestemmingsplan niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de Raad van State. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een beroepschrift heeft ingediend en er sprake is van spoed.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt zes weken na deze bekendmaking in werking. Is er binnen deze termijn een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan moet de Raad van State hierover eerst een uitspraak doen. Het bestemmingsplan treedt dan pas na deze uitspraak in werking.