Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2013, 28688Ruimtelijke plannen

Logo Vlissingen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Scheldekwartier-Zuid, Bouwblok D’, Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 oktober 2013 het bestemmingsplan “Scheldekwartier-Zuid, Bouwblok D” heeft vastgesteld. Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan heeft zij besloten hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ter visie gelegen ontwerp.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijlagen liggen met ingang van 17 oktober 2013 t/m de datum van afloop van de beroepstermijn (deze termijn loopt van 18 oktober 2013 t/m 28 november 2013) ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen.

Deze publicatie en het raadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een exploitatieplan zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente: www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘plannen in procedure’). De digitale versie van het bestemmingsplan en de bijlagen zijn raadpleegbaar via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl. Door het tabblad bestemmingsplannen en vervolgens het tabblad ID te selecteren en daar in te vullen: NL.IMRO.0718.BPSZ02-VG01, kunt u het bestemmingsplan raadplegen.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat, op grond van artikel 8.2., lid 1, sub a, van de Wet ruimtelijke ordening, jo. artikel 6.8, lid 4, van de Algemene wet bestuursrecht voor een belanghebbende gedurende een periode van zes weken (18 oktober 2013 t/m 28 november 2013) beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten, dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag, na die, waarop de beroepstermijn is verstreken, dus op 29 november 2013. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vlissingen, 16 oktober 2013

Burgemeester en wethouders van Vlissingen A.M. Demmers – van der Geest, burgemeester

J.J. van Houdt, secretaris