Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2013, 28564Ruimtelijke plannen

Logo Borger-Odoorn
Bestemmingsplan ‘Rolderstraat 2a te Borger’, Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 26 september 2013 het bestemmingsplan ‘Rolderstraat 2a te Borger’ met nummer NL.IMRO.1681.00BP0015-VG01 gewijzigd is vastgesteld.

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand op het perceel Rolderstraat 2a te Borger.

De wijzigingen hebben betrekking op:

  • het aanpassen van de verbeelding en de planregels middels het toevoegen van de bestemming “Waarde -archeologie 2”;

  • het opnemen van een afwijkende goothoogte bij een platte afdekking van maximaal 7.5 meter in de planregels.

Hiernaast is de plantoelichting qua onderbouwing aangevuld.

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 17 oktober 2013 gedurende 6 werkweken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn, bij het Klantcontactcentrum, cluster Omgeving, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo (T 14 0591). De balie van het KCC is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

Het digitale bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0015-VG01

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad. Zij kunnen slechts beroep instellen tegen de bovenvermelde aangebrachte wijzigingen.

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Exloo, 15 oktober 2013

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd.