Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 28455Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen snelheidslimiet van 60 km per uur op twee gedeelten van de Doeleweg tussen Middelburg en Arnemuiden; wijzigen voorrangsituatie aansluiting Derringmoerweg-Doeleweg te Arnemuiden.

2013025161

Betreft: - Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op twee gedeelten van de Doeleweg tussen Middelburg en Arnemuiden;

-wijzigen voorrangsituatie aansluiting Derringmoerweg-Doeleweg te Arnemuiden.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Doeleweg is gelegen tussen de bebouwde kommen van Middelburg en Arnemuiden;

 • -dat over deze weg circa 3.400 motorvoertuigen per werkdag rijden;

 • -dat de Doeleweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg met een bijbehorende snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -dat er langs deze weg een in twee richtingen te berijden vrijliggend (brom)fietspad ligt;

 • -dat de Doeleweg op dit moment echter voorzien is een markering die bestaat uit twee onderbroken kantstrepen;

 • -dat dit een markering is die behoort bij een snelheidslimiet van 60 km per uur;

 • -dat de aansluiting van de Derringmoerweg op de Doeleweg vanwege de snelheidslimiet van 80 km per uur op de Doeleweg en vanwege de onoverzichtelijkheid van het kruispunt als verkeersonveilig wordt ervaren door zowel automobilisten als (brom)fietsers;

 • -dat de gemeente Middelburg in oktober 2012 de bebouwde kom van Arnemuiden gesloten heeft verklaard voor doorgaand vrachtverkeer;

 • -dat er daardoor meer vrachtverkeer afslaat vanaf de Doeleweg naar de Derringmoerweg;

 • -dat het daardoor wenselijk is om ter plaatse van de aansluiting van de Derringmoerweg op de Doeleweg en aansluitend aan de bebouwde kom van Arnemuiden de snelheidslimiet op de Doeleweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -dat de gehele Doeleweg wordt ingericht overeenkomstig de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK), wegmarkeringen die horen bij de verschillende snelheidslimieten;

 • -dat op het gedeelte Doeleweg met snelheidlimiet van 80 km per uur de wegmarkering zal bestaan uit twee onderbroken kantstrepen en een onderbroken dubbele asstreep;

 • -dat op het gedeelte Doeleweg met een snelheidslimiet van 60 km per uur de wegmarkering zal bestaan uit twee onderbroken kantstrepen;

 • -dat daardoor het gedeelte Doeleweg nabij de bebouwde kom van Arnemuiden en de Derringmoerweg de uitstraling krijgen van gelijkwaardige wegen, wegen met een zelfde snelheidslimiet van 60 km per uur;

 • -dat het daardoor gewenst is om de voorrangssituatie bij de aansluiting van de Derringmoerweg op de Doeleweg te wijzigen van “stop en verleen voorrang” (bord B07 en stopstreep) naar “verleen voorrang” (bord B06 en haaientanden);

 • -dat het daarnaast, in verband met de scherpe bochten bij de aansluiting van de Kanaalweg en bij de Arnebrug, ook gewenst is om de snelheidslimiet op de Doeleweg vanaf ongeveer 50 meter uit de aansluiting van de Kanaalweg op de Doeleweg tot aan de bebouwde kom van Middelburg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -dat het ter voorkoming van extra oversteekbewegingen van bromfietsers gewenst is om ook op het 60 km gedeelte van de Doeleweg de bromfietsers over het fietspad te laten rijden;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 02-10-2013);

besluit:

 • -tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Doeleweg ter plaatse van de aansluiting van de Derringmoerweg op de Doeleweg en aansluitend aan de bebouwde kom van Arnemuiden door dit weggedeelte op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur. Dit door het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de bebouwde kom grens van Arnemuiden en op een afstand van circa 100 meter voor de aansluiting met de Doeleweg en door het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze van op de Doeleweg aansluitende Zoutketenweg en Derringmoerweg;

 • -tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Doeleweg vanaf ongeveer 50 meter uit de aansluiting van de Kanaalweg op de Doeleweg tot aan de bebouwde kom van Middelburg door dit weggedeelte op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur. Dit door het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de bebouwde kom grens van Middelburg en op een afstand van circa 50 meter uit de bocht van de aansluiting van de Kanaalweg en door het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze van de op de Doeleweg aansluitende Kanaalweg;

 • -tot het wijzigen van de voorrangssituatie bij de aansluiting van de Derringmoerweg op de Doeleweg van “stop en verleen voorrang” naar “verleen voorrang” door het vervangen van bord B07 door bord B06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, en door het vervangen van de stopstreep, ter plaatse van de fietsoversteek over de Derringmoerweg, door haaientanden.

E.e.a. conform de bijgevoegd bordenplan (blad 1 en 2).

Middelburg, 2 oktober 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen