Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 28453Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Wijzigen verplicht fietspad Provincialeweg Brouwershaven in verplicht (brom)fietspad; aanwijzen verplicht (brom)fietspad langs de Blooisedijk te Zonnemaire; wijzigen snelheidsregime op de Blooisedijk/Provincialeweg tussen Zonnemaire en Brouwershaven van 60 naar 80 km per uur.

2013025152

Betreft: - Het wijzigen van het verplicht fietspad langs de Provincialeweg te Brouwershaven in een verplicht (brom)fietspad;

 • -het aanwijzen van een verplicht (brom)fietspad langs de Blooisedijk te Zonnemaire;

 • -het wijzigen van het snelheidsregime op de Blooisedijk/Provincialeweg tussen Zonnemaire en Brouwershaven van 60 naar 80 km per uur.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Blooisedijk een voormalige provinciale weg is, die in 1997 is overgenomen door het waterschap;

 • -dat deze weg onderdeel is van de route Zonnemaire-Brouwershaven;

 • -dat er langs de Provincialeweg vanaf Brouwershaven tot net voorbij de Schenkeldijk, aan de westkant van de Blooisedijk, een vrijliggend fietspad ligt;

 • -dat de Blooisedijk en de Provincialeweg zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg, met een daarbij behorend snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -dat daardoor gewenst is dat de route Zonnemaire-Brouwershaven, conform de Essentiële Herkenbaarheids Kenmerken, ingericht wordt als een 80 km per uur weg;

 • -dat het daarbij gewenst is om het fietspad langs de Blooisedijk door te trekken tot aan de bebouwde kom van Zonnemaire;

 • -dat het gezien de snelheidslimiet gewenst is om de bromfietsers over de hele route Zonnemaire-Brouwershaven op het fietspad te laten rijden;

 • -dat het snelheidsregime binnen de bebouwde kom van Zonnemaire 30 km per uur is;

 • -dat het daarom gewenst is om op de Blooisedijk voor de bebouwde kom grens over een afstand van circa 150 meter een overgangssnelheidslimiet van 60 km per uur in te stellen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 05-09-2013);

besluit:

 • -tot het wijzigen van het in twee richtingen te berijden fietspad langs de Provincialeweg, tussen de Blooisedijk en de bebouwde kom van Brouwershaven, van een verplicht fietspad in een verplicht (brom)fietspad, door het vervangen van de borden G11 en G12 door borden G12a en G12b, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het aanwijzen van het in twee richtingen te berijden fietspad langs de Blooisedijk, vanaf de bebouwde kom van Zonnemaire tot de Schenkeldijk, als verplicht (brom)fietspad, door het plaatsen van borden G12a en G12b, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het wijzigen van de snelheidslimiet op de Blooisedijk en de Provincialeweg, tussen de bebouwde kom van Zonnemaire en de bebouwde kom van Brouwershaven, van 60 naar 80 km per uur, door de bedoelde wegen uit de zone 60 km per uur te halen. Dit door het verwijderen van de zoneborden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, uit de bebouwde kom portalen van Zonnemaire en Brouwershaven en door het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de aansluitingen van de Boogaardweg, de Noord Bosweg, de Schenkeldijk en de Kijkuitsedijk op de Blooisedijk/Provincialeweg;

 • -tot het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Blooisedijk over een afstand van circa 150 m tot aan de bebouwde komgrens van Zonnemaire, door het plaatsen van een bord A01-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform het bijgevoegde bordenplan (blad 1 t/m 3).

Middelburg, 27 september 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen