Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2013, 28450Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Aanwijzen verplicht fietspad langs de Nieuweweg tussen Wissenkerke en Kamperland en instellen snelheidslimiet van 60 km per uur op de Nieuweweg tussen Wissenkerke en de Oostwestweg.

2013025116

Betreft: - Het aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Nieuweweg tussen Wissenkerke en Kamperland;

 • -het regelen van de voorrang op de aansluitingen en kruispunten van de Nieuweweg;

 • -het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Nieuweweg tussen de bebouwde kom van Wissenkerke en de Oostwestweg.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Nieuweweg een verbindingsweg is tussen Wissenkerke en Kamperland;

 • -dat deze weg tevens dient als ontsluiting van Wissenkerke en Kamperland op de Oostwestweg (N255);

 • -dat de Nieuweweg in het categoriseringsplan waterschapswegen is opgenomen als gebiedsontsluitingsweg;

 • -dat langs de Nieuweweg, tussen de bebouwde kom van Kamperland en de Sophiaweg, in 2009 een (brom)fietspad is aangelegd;

 • -dat het gewenst is dit fietspad door te trekken tot aan de bebouwde kom van Wissenkerke;

 • -dat het huidige snelheidsregime op het gedeelte tussen de bebouwde kom van Wissenkerke en het viaduct over de Oostwestweg 80 km per uur is en op het gedeelte tussen de Oostwestweg en de bebouwde kom van Kamperland 60 km per uur;

 • -dat het in verband met de aanwezige bebouwing en de vele op- en afritten gewenst is de gehele Nieuweweg uit te voeren als erftoegangsweg A;

 • -dat daarom het snelheidsregime op de Nieuweweg, tussen de bebouwde kom van Wissenkerke en de Oostwestweg, verlaagd dient te worden van 80 naar 60 km per uur;

 • -dat het gezien deze snelheidslimiet gewenst is om over het hele tracé van de Nieuweweg, tussen de bebouwde kom van Wissenkerke en de bebouwde kom van Kamperland, de bromfietsers over de hoofdrijbaan te laten rijden;

 • -dat daarom het eerder aangelegde verplichte (brom)fietspad, tussen de Sophiaweg en de bebouwde kom van Kamperland, gewijzigd dient te worden in een verplicht fietspad;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 26-09-2013);

besluit:

 • -tot het wijzigen van het in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad langs de Nieuweweg tussen de bebouwde kom van Kamperland en de Sophiaweg te Kamperland in een verplicht fietspad door het vervangen van de borden G12a door borden G11, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het aanwijzen van een in twee richtingen te berijden verplicht fietspad langs de Nieuweweg tussen de bebouwde kom van Wissenkerke en de Sophiaweg te Kamperland, door het plaatsen van de borden G11, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het regelen van de voorrang op de kruispunten van het fietspad met resp. de Sophiaweg, de Longroomweg en de Korteweg, door het aanbrengen van haaientanden en waarschuwingsborden B06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het regelen van de voorrang op de aansluiting van het fietspad op de hoofdrijbaan van de Nieuweweg nabij de bebouwde kom van Wissenkerke, door het aanbrengen van haaientanden op het fietspad;

 • -tot het verlagen van de snelheidslimiet van 80 naar 60 km per uur op de Nieuweweg, tussen de Oostwestweg en de bebouwde kom van Wissenkerke, door het verwijderen van de borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, van de op de Nieuweweg aansluitende wegen en het plaatsen van borden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de bebouwde kom van Wissenkerke.

E.e.a. conform het bijgevoegde tekeningen BE11.047.01: bordenplan blad 1 t/m 4.

Middelburg, 27 september 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen