Logo Menterwolde
Beoordeling m.e.r. plicht uitbreiding pluimveehouderij Mts Groeneveld-Holtjer in Noordbroek, Menterwolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken bekend dat zij op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Mts Groeneveld-Holtjer geen milieueffectrapport (mer) behoeft te doen.

Mts Groeneveld-Holtjer is van plan de bestaande pluimveehouderij uit te breiden met 30000 leghennen. Voor deze uitbreiding is op grond van Wabo een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu vereist. Op grond van categorie D14 van het Besluit m.e.r. is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 oktober tot en met 19 november 2013 op werkdagen tijdens kantooruren in het gemeentehuis, kamer 203. Alleen wanneer u er om verzoekt worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd, tel. (0598) 658888.

Bezwaar en beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden die geen bezwaar of beroep tegen dit voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, kunnen hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de nog uit te voeren procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -omgevingsvergunning voor de activiteit milieu ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Naar boven